بررسی مطالعات استرس شغلی به روش فراتحلیل

بررسی مطالعات استرس شغلی به روش فراتحلیل

پایان نامه با موضوع فراتحلیل به منظور ترکیب کمی مطالعات انجام شده در حوزه استرس شغلی انجام شد .

مشخصات فایل

تعداد صفحات 219
حجم 8861 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی روانشناسی،علوم تربیتی واجتماعی

توضیحات کامل

پایان نامه با موضوع فراتحلیل به منظور  ترکیب کمی مطالعات انجام شده در حوزه استرس شغلی انجام شد . بدین منظور 158 مطالعه از طریق جستجوی اینترنتی در بانک های اطلاعاتی داخلی و جستجوی دستی در دانشگاه های شهر تهران وکرج که بین سالهای 1373- 1392 انجام شده بودند ، جمع آوری  وتحلیل شدند. میانگین اندازه اثر r برای سه طبقه عوامل درون سازمانی ، شخصیتی وفردی طبق معبار کوهن  کم  بودواندازه اثر عوامل برون سازمانی متوسط  بود.اما در بررسی اندازه اثر تفکیکی عوامل ، متغیر های تعارض با سرپرست وتعارض با همکار، تعارض خانواده- کار،آسیب سازمانی ، اضطراب ،کمال گرایی ، عاطفه منفی وفرسودگی شغلی اندازه اثر زیاد  ورابطه منفی با استرس شغلی داشتند ومتغیر های جرات ورزی ،تاب آوری ومدیریت زمان ، عاطفه مثبت اندازه اثر زیاد ورابطه مثبت با استرس شغلی  داشتند.

 

 

 

 

 نتایج روش های بررسی تورش انتشار ، حاکی از عدم تورش انتشار در نمونه فراتحلیل بود . با توجه به ناهمگنی  در مطالعات، تحلیل   تعدیل کننده  ها صورت گرفت  که بیانگر تاثیر  تعدیل کنده های ، نوع شغل، ابزار اندازه گیری ،روش نمونه گیری برای هر چهار طبقه از عوامل بود. نتایج کلی ،حاکی از ان است که ویژگی های شغلی که   منجر به کاهش احساس کنترل ، خود کارامدی و حمایت اجتماعی  درشغل وزندگی فرد شوندو متغیر های شخصیتی که بر خود فرد وشناخت افراد از خود تاکید دارند نقش تاثیر گذار بیشتری در کاهش استرس شغلی دارند  . با توجه به بالا بودن میانگین اندازه اثر در متغیر های ذکر شده پژوهشگران ودر مانگران  وسازمان ها باید به  اهمیت این عوامل در بررسی ، پیشگیری و درمان  استرس شغلی توجه داشته باشند . همچنین توجه به  متغیر های تعدیل کننده ذکر شده ،  انجام تحقیقات بیشتر  حوزه متغیر های برون سازمانی ، روش های مداخله وهمچنین میزان  شیوع استرس شغلی در پژوهش های آینده توصیه میشود .

 

 

 

 

 

 

 استرس شغلی را می توان بعنوان پاسخ های هیجانی آزار دهنده تعریف کرد که در صورت عدم تناسب بین خواسته ها و الزامات شغل یا استعداد ، منابع یا نیازهای کارگر بروز می کند بر اساس  نظر محققان این موسسه ، استرس شغلی و چالش به یک معنی و مترادف به کار می روند در حالیکه این دو مفهوم از هم جدا هستند . چالش از لحاظ جسمانی و روانی به فرد انرژی و نیرو می بخشد و افراد را در جهت آموختن مهارتهای جدید در شغلشان بر می انگیزد . وقتی افراد با چالش مواجه می شوند احساس آرامش و رضایت می کنند ، لذا چالش یک عامل مهم و سازنده برای سلامتی و بهره وری است . اهمیت چالش در زندگی کاری افراد شاید همان چیزی باشد که مردم در قالب این جمله که : «مقدار کم استرس برای شما خوب است» عنوان می کنند . در تعریف دیگر آمده است که استرس ناشی از شغل ، استرسی است که فرد معینی دستخوش آن می شود .

 

 

 

 

 

فهرست
«کلیات  پژوهش»    1
مقدمه:    2
بیان مسئله:    3
اهمیت وضرورت:    7
اهداف پژوهش    8
سوالات پژوهش:    9
«ادبیات  وپیشینه پژوهش»    12

 

 

فراتحلیل :    13
تعریف فرا تحلیل:    14
تاریخچه فرا تحلیل:    17
ضرورت فرا تحلیل :    18
فراتحلیل و مرورنظاممند:    19
فراتحلیل    21
مرور نظاممند    21
امتیازات فراتحلیل :    22
مراحل اجرای روش  فراتحلیل :    23
مدل های فراتحلیل:    27
روش های تلفیق احتمالات(ترکیب نتایج)    28
تشخیص متغیر های میانجی.    30
ارزشیابی نتایج فراتحلیل به منظور کاهش خطا:    31
استنباط آماری در فراتحلیل    34
مسائل و مشکلات فراتحلیل :    36
کارکردهای فراتحلیل  :    37
استرس شغلی:    39
مدل های استرس شغلی :    41
عوامل  استرس زای  سازمانی:    49
نقش تفاوتهای فردی در فرایند استرس:    52
پیامد های استرس شغلی    54
پیشینه پژوهش های خارجی:    58
پیشینه پژوهش های داخلی:    62
«روش شناسی پژوهش»    65

 

 

روش پژوهش :    66
جامعه اماری،نمونه، روش نمونه گیری    66
روش گرداوری اطلاعات :    67
ابزار گرداوری اطلاعات:    68

 

 

روش تجزیه وتحلیل داده ها:    69
«تجزیه تحلیل داده ها»    71
اطلاعات توصیفی پژوهش ها :    72
تجزیه وتحلیل استنباطی پژوهش های گردا وری شده:    81
 اندازه اثر متغیرهای سازمانی    82
بررسی همگنی یا ناهمگنی مطالعات    86
 تحلیل متغیر های تعدیل کننده موثر برعوامل درون سازمانی    87
اندازه اثر متغیر های محیطی برون سازمانی    88
بررسی سوگیری انتشارمطالعات:    89
بررسی همگنی یا ناهمگنی مطالعات    91
تحلیل متغیر های تعدیل کننده موثر برعوامل برون سازمانی    92
 اندازه اثر متغیرهای شخصیتی    93
بررسی سوگیری انتشارمطالعات:    95
بررسی همگنی یا ناهمگنی مطالعات    97
 تحلیل متغیر های تعدیل کننده موثر برعوامل شخصیتی:    98
اندازه اثر متغیرهای فردی    99
بررسی سوگیری انتشارمطالعات:    100
بررسی همگنی یا ناهمگنی مطالعات    102
 تحلیل متغیر های تعدیل کننده موثر برعوامل فردی:    103

 

« نتیجه گیری»    105
یافته های توصیفی پژوهش:    106
سوالات پژوهش:    107
محدودیت های پژوهش    124
پیشنهاد های پژوهشی:    124

 

 

منابع :    126
ضمائم وپیوست ها    135
لیست پایان نامه هاومقالات:    137

 

 

فهرست جداول
جدول1-2 فراتحلیل در مقایسه با مرور نظاممند و مرور روایتی  ( سنتی)    21
جدول 2-2 تفسیر اندازه اثر    25
جدول 1-3 ملاک های خروج مطالعات    68
جدول 1-4: جدول اطلاعات توصیفی پژوهش ها    72
جدول 2- 4 :  توزیع فراوانی  پژوهش ها بر حسب سال انتشارمقاله ها وپایان نامه ها    78
جدول 3- 4 : توزیع فراوانی  پژوهش ها بر حسب روش نمونه گیری    78
جدول 4- 4 : توزیع فراوانی  پژوهش ها بر حسب جنسیت گروه نمونه    79
جدول 5- 4توزیع فراوانی  پژوهش ها بر حسب ابزار اندازه گیری استرس شغلی:    79
جدول 6- 4توزیع فراوانی  پژوهش ها بر حسب نوع شغل:    80
جدول 7- 4توزیع فراوانی  پژوهش ها برحسب پژوهش های چاپ شده وچاپ نشده :    80
جدول 8-4 توزیع فراوانی   منبع پژوهش ها    80
جدول 9-4 توزیع فراوانی   متغیر های بررسی شده  :    81
جدول 10-4 :  اندازه اثر متغیرهای سازمانی    82
جدول 11-4  : آزمون رگرسیون ایگر عوامل درون سازمانی    84
جدول 12-4 : آزمون N ایمن از خطا ی کلاسیک عوامل درون سازمانی    84
جدول 13-4 : آزمون اصلاح وبرازش دوال و توئیدی عوامل درون سازمانی    85
جدول 15-4 : تحلیل متغیر های تعدیل کننده موثر برعوامل درون سازمانی    87
جدول 16-4 اندازه اثر متغیر های محیطی برون سازمانی    88
جدول 17-4 : آزمون رگرسیون ایگر عوامل برون سازمانی    89
جدول 18-4 : آزمون N ایمن از خطا ی کلاسیک عوامل برون سازمانی    90
جدول 19-4 : آزمون اصلاح وبرازش دوال و توئیدی عوامل برون سازمانی سازمانی    90
جدول 20-4 : نتایج آزمون همگنی مطالعات    91
جدول 21_4 : تحلیل متغیر های تعدیل کننده موثر برعوامل برون سازمانی    92
جدول 22-4 : اندازه اثر متغیرهای شخصیتی    93
جدول 23-4 : آزمون رگرسیون ایگر عوامل شخصیتی    95
جدول 24-4 آزمون N ایمن از خطا ی کلاسیک عوامل شخصیتی    96
جدول 25-4 : آزمون اصلاح وبرازش دوال و توئیدی عوامل شخصیتی    96
جدول 26-4 : نتایج آزمون همگنی مطالعات    97
جدول 27-4 : تحلیل متغیر های تعدیل کننده موثر برعوامل شخصیتی:    98
جدول 28-4 : اندازه اثر متغیرهای فردی    99
جدول 29-4 آزمون رگرسیون ایگر عوامل فردی    100
جدول 30-4 : آزمون N ایمن از خطا ی کلاسیک عوامل فردی(تعداد ناکامل بی خطر (N_fs))    101
جدول 31-4 : آزمون اصلاح وبرازش دوال و توئیدی عوامل فردی    101
جدول 32-4 : نتایج آزمون همگنی مطالعات    102
جدول 33-4 : تحلیل متغیر های تعدیل کننده موثر برعوامل فردی:    103

 

 

فهرست نمودارها
نمودار 1-4 :نمودار قیفی عوامل درون سازمانی موثر بر استرس شغلی…………………………..………….85
نمودار 2-4 :نمودار قیفی عوامل برون سازمانی موثر بر استرس شغلی……………………….…….……….91
نمودار 3-4 :نمودار قیفی عوامل شخصیتی موثر بر استرس شغلی………………………………………….97
نمودار 4-4 :نمودار قیفی عوامل فردی موثر بر استرس شغلی………….101…………………….…………


توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی بررسی مطالعات استرس شغلی به روش فراتحلیل از download

خرید فایل word بررسی مطالعات استرس شغلی به روش فراتحلیل از download

دریافت فایل pdf بررسی مطالعات استرس شغلی به روش فراتحلیل از download

دانلود پروژه بررسی مطالعات استرس شغلی به روش فراتحلیل از download

خرید پروژه بررسی مطالعات استرس شغلی به روش فراتحلیل از download

دانلود فایل بررسی مطالعات استرس شغلی به روش فراتحلیل از download

دریافت نمونه سوال بررسی مطالعات استرس شغلی به روش فراتحلیل از download

دانلود پروژه بررسی مطالعات استرس شغلی به روش فراتحلیل از download

خرید پروژه بررسی مطالعات استرس شغلی به روش فراتحلیل از download

دانلود مقاله بررسی مطالعات استرس شغلی به روش فراتحلیل از download

دریافت مقاله بررسی مطالعات استرس شغلی به روش فراتحلیل از download

خرید فایل بررسی مطالعات استرس شغلی به روش فراتحلیل از download

دانلود تحقیق بررسی مطالعات استرس شغلی به روش فراتحلیل از download

خرید مقاله بررسی مطالعات استرس شغلی به روش فراتحلیل از download

دانلود فایل pdf بررسی مطالعات استرس شغلی به روش فراتحلیل از download

دانلود مقاله بررسی مطالعات استرس شغلی به روش فراتحلیل از www

خرید پروژه بررسی مطالعات استرس شغلی به روش فراتحلیل از www

دانلود فایل بررسی مطالعات استرس شغلی به روش فراتحلیل از www

دریافت فایل word بررسی مطالعات استرس شغلی به روش فراتحلیل از www

خرید نمونه سوال بررسی مطالعات استرس شغلی به روش فراتحلیل از www

دانلود فایل بررسی مطالعات استرس شغلی به روش فراتحلیل از www

دریافت فایل word بررسی مطالعات استرس شغلی به روش فراتحلیل از www

دانلود فایل word بررسی مطالعات استرس شغلی به روش فراتحلیل از www

خرید فایل بررسی مطالعات استرس شغلی به روش فراتحلیل از www

دانلود تحقیق بررسی مطالعات استرس شغلی به روش فراتحلیل از www

دریافت فایل pdf بررسی مطالعات استرس شغلی به روش فراتحلیل از www

دانلود پروژه بررسی مطالعات استرس شغلی به روش فراتحلیل از www

خرید کارآموزی بررسی مطالعات استرس شغلی به روش فراتحلیل از www

دانلود فایل pdf بررسی مطالعات استرس شغلی به روش فراتحلیل از www

دانلود کارآموزی بررسی مطالعات استرس شغلی به روش فراتحلیل از www

دانلود مقاله بررسی مطالعات استرس شغلی به روش فراتحلیل از pdf

دریافت پروژه بررسی مطالعات استرس شغلی به روش فراتحلیل از pdf

دانلود فایل pdf بررسی مطالعات استرس شغلی به روش فراتحلیل از pdf

خرید فایل بررسی مطالعات استرس شغلی به روش فراتحلیل از pdf

دانلود فایل pdf بررسی مطالعات استرس شغلی به روش فراتحلیل از pdf

دریافت کارآموزی بررسی مطالعات استرس شغلی به روش فراتحلیل از pdf

دانلود پروژه بررسی مطالعات استرس شغلی به روش فراتحلیل از pdf

خرید تحقیق بررسی مطالعات استرس شغلی به روش فراتحلیل از pdf

دانلود پروژه بررسی مطالعات استرس شغلی به روش فراتحلیل از pdf

دریافت تحقیق بررسی مطالعات استرس شغلی به روش فراتحلیل از pdf

خرید فایل بررسی مطالعات استرس شغلی به روش فراتحلیل از pdf

دانلود پروژه بررسی مطالعات استرس شغلی به روش فراتحلیل از pdf

خرید فایل بررسی مطالعات استرس شغلی به روش فراتحلیل از pdf

دانلود نمونه سوال بررسی مطالعات استرس شغلی به روش فراتحلیل از pdf

دانلود فایل بررسی مطالعات استرس شغلی به روش فراتحلیل از pdf

دانلود کارآموزی بررسی مطالعات استرس شغلی به روش فراتحلیل از word

دریافت فایل بررسی مطالعات استرس شغلی به روش فراتحلیل از word

دانلود فایل بررسی مطالعات استرس شغلی به روش فراتحلیل از word

خرید نمونه سوال بررسی مطالعات استرس شغلی به روش فراتحلیل از word

دانلود تحقیق بررسی مطالعات استرس شغلی به روش فراتحلیل از word

دانلود تحقیق بررسی مطالعات استرس شغلی به روش فراتحلیل از word

خرید فایل word بررسی مطالعات استرس شغلی به روش فراتحلیل از word

دانلود پروژه بررسی مطالعات استرس شغلی به روش فراتحلیل از word

دریافت فایل بررسی مطالعات استرس شغلی به روش فراتحلیل از word

دانلود پروژه بررسی مطالعات استرس شغلی به روش فراتحلیل از word

دانلود پروژه بررسی مطالعات استرس شغلی به روش فراتحلیل از word

دانلود فایل بررسی مطالعات استرس شغلی به روش فراتحلیل از word

دریافت فایل بررسی مطالعات استرس شغلی به روش فراتحلیل از word

دانلود پروژه بررسی مطالعات استرس شغلی به روش فراتحلیل از word

دانلود کارآموزی بررسی مطالعات استرس شغلی به روش فراتحلیل از word

دریافت تحقیق بررسی مطالعات استرس شغلی به روش فراتحلیل از free

دانلود مقاله بررسی مطالعات استرس شغلی به روش فراتحلیل از free

دانلود فایل pdf بررسی مطالعات استرس شغلی به روش فراتحلیل از free

خرید تحقیق بررسی مطالعات استرس شغلی به روش فراتحلیل از free

دانلود پروژه بررسی مطالعات استرس شغلی به روش فراتحلیل از free

دریافت کارآموزی بررسی مطالعات استرس شغلی به روش فراتحلیل از free

دانلود فایل word بررسی مطالعات استرس شغلی به روش فراتحلیل از free

دریافت مقاله بررسی مطالعات استرس شغلی به روش فراتحلیل از free

دانلود فایل بررسی مطالعات استرس شغلی به روش فراتحلیل از free

دانلود فایل بررسی مطالعات استرس شغلی به روش فراتحلیل از free

دریافت فایل pdf بررسی مطالعات استرس شغلی به روش فراتحلیل از free

خرید کارآموزی بررسی مطالعات استرس شغلی به روش فراتحلیل از free

دانلود کارآموزی بررسی مطالعات استرس شغلی به روش فراتحلیل از free

دریافت فایل word بررسی مطالعات استرس شغلی به روش فراتحلیل از free

خرید تحقیق بررسی مطالعات استرس شغلی به روش فراتحلیل از free


مطالب تصادفی

دانلود پرسشنامه بهزیستی معنوی پولوتزین و الیسون

دانلود پرسشنامه بهزیستی معنوی پولوتزین و الیسون

دانلود پرسشنامه بهزیستی معنوی پولوتزین و الیسون همراه با نمره گذاری و روایی و پایایی

مشخصات فایل

تعداد صفحات 7
حجم 41 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی علوم پایه

توضیحات کامل

معرفی و تفسیر پرسشنامه بهزيستي معنوي

پرسشنامه بهزيستي معنوي  توسط پالوتزين و اليسون  در سال 1982 ساخته شد و شامل 20 سؤال و دو خرده مقياس است شامل بهزيستي مذهبي که بهزيستي ناشي از  ارتباط با يک قدرت متعالي است و بهزيستي وجودي که عنصري رواني ـ اجتماعي است، بيانگر احساس فرد است از اينکه چه کسي است؟ چه کاري  و چرا انجام مي دهد و به کجا تعلق دارد؟ (راد و مکاران،1389). سؤالات فرد آزمون، مربوط به خرده مقياس بهزيستي مذهبي بوده و ميزان تجربه فرد از رابطه رضايت بخش با خدا را مورد سنجش قرار مي‌دهد و سؤالات زوج، مربوط به خرده مقياس بهزيستي وجودي است كه احساس هدفمندي و رضايت از زندگي را مي‌سنجد. مقياس پاسخگويي به سوالات، ليكرت 6 درجه‌اي از كاملاً موافقم تا كاملاً مخالفم است. 

 

 

 

 

 

روش نمره گذاری پرسشنامه بهزیستی معنوی پولوتزین و الیسون

در مورد سؤالات مثبت گزينه کاملا موافقم نمره 6 و به ترتيب گزينه کاملا مخالفم نمره 1 مي گيرد. نمره گذاري سؤالات منفي بر عکس است(سوالات1-2-5-6-9-12-13-16-18 سؤالات منفي هستند). از طريق نمره‌گذاري اين مقياس، نمره بهزيستي مذهبي، بهزيستي وجودي و نمره كل بهزيستي معنوي به دست مي‌آيد. 

 

 

 

 

 

روایی و پایایی پرسشنامه بهزیستی معنوی پولوتزین و الیسون

پالوتزين و اليسون (1982)، ضرايب آلفاي كرونباخ بهزيستي مذهبي و وجودي و كل مقياس را به ترتيب برابر با 91/0، 91/0 و 93/0 گزارش كردند. خصوصيات روانسنجي اين مقياس توسط دهشيري و همکاران(1387) بر روي دانشجويان دانشگاه هاي تهران مورد بررسي قرار گرفته است. ضرايب پايايي بازآزمايي کل مقياس، بهزيستي مذهبي و بهزيستي وجودي به ترتيب برابر با 85/0، 78/0 و80/0 گزارش شده است(دهشيري و همکاران، 1387). همچنين ضريب آلفاي كرونباخ براي كل مقياس بهزيستي معنوي 90/0 و براي خرده مقياس هاي بهزيستي مذهبي و وجودي به ترتيب 82/0 و 87/0 گزارش شده است.

 

 

 

به منظور بررسي روايي مقياس بهزيستي معنوي همبستگي نمره هاي آن با مقياس شادكامي آكسفورد، پرسشنامه عمل به باورهاي ديني و پرسشنامه سلامت عمومي در يك نمونه 49 نفري از دانشجويان محاسبه شد. همبستگي نمره هاي كل بهزيستي معنوي با شادكامي برابر با 64/0 است.همبستگي نمره هاي بهزيستي معنوي، بهزيستي مذهبي و وجودي با نمره هاي عمل به باورهاي ديني به ترتيب برابر 51/0، 47/0 و 40/0 است. اين ضرايب همبستگي نشانه روايي همگراي مقياس بهزيستي معنوي است (همان). در پژوهش حاضر،  به ضرايب آلفاي کرونباخ 92/0 براي کل مقياس و  88/0 و 88/0 براي خرده مقياس هاس بهزيستي مذهبي و وجودي دست يافتيم.
 


توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی دانلود پرسشنامه بهزیستی معنوی پولوتزین و الیسون از download

خرید فایل word دانلود پرسشنامه بهزیستی معنوی پولوتزین و الیسون از download

دریافت فایل pdf دانلود پرسشنامه بهزیستی معنوی پولوتزین و الیسون از download

دانلود پروژه دانلود پرسشنامه بهزیستی معنوی پولوتزین و الیسون از download

خرید پروژه دانلود پرسشنامه بهزیستی معنوی پولوتزین و الیسون از download

دانلود فایل دانلود پرسشنامه بهزیستی معنوی پولوتزین و الیسون از download

دریافت نمونه سوال دانلود پرسشنامه بهزیستی معنوی پولوتزین و الیسون از download

دانلود پروژه دانلود پرسشنامه بهزیستی معنوی پولوتزین و الیسون از download

خرید پروژه دانلود پرسشنامه بهزیستی معنوی پولوتزین و الیسون از download

دانلود مقاله دانلود پرسشنامه بهزیستی معنوی پولوتزین و الیسون از download

دریافت مقاله دانلود پرسشنامه بهزیستی معنوی پولوتزین و الیسون از download

خرید فایل دانلود پرسشنامه بهزیستی معنوی پولوتزین و الیسون از download

دانلود تحقیق دانلود پرسشنامه بهزیستی معنوی پولوتزین و الیسون از download

خرید مقاله دانلود پرسشنامه بهزیستی معنوی پولوتزین و الیسون از download

دانلود فایل pdf دانلود پرسشنامه بهزیستی معنوی پولوتزین و الیسون از download

دانلود مقاله دانلود پرسشنامه بهزیستی معنوی پولوتزین و الیسون از www

خرید پروژه دانلود پرسشنامه بهزیستی معنوی پولوتزین و الیسون از www

دانلود فایل دانلود پرسشنامه بهزیستی معنوی پولوتزین و الیسون از www

دریافت فایل word دانلود پرسشنامه بهزیستی معنوی پولوتزین و الیسون از www

خرید نمونه سوال دانلود پرسشنامه بهزیستی معنوی پولوتزین و الیسون از www

دانلود فایل دانلود پرسشنامه بهزیستی معنوی پولوتزین و الیسون از www

دریافت فایل word دانلود پرسشنامه بهزیستی معنوی پولوتزین و الیسون از www

دانلود فایل word دانلود پرسشنامه بهزیستی معنوی پولوتزین و الیسون از www

خرید فایل دانلود پرسشنامه بهزیستی معنوی پولوتزین و الیسون از www

دانلود تحقیق دانلود پرسشنامه بهزیستی معنوی پولوتزین و الیسون از www

دریافت فایل pdf دانلود پرسشنامه بهزیستی معنوی پولوتزین و الیسون از www

دانلود پروژه دانلود پرسشنامه بهزیستی معنوی پولوتزین و الیسون از www

خرید کارآموزی دانلود پرسشنامه بهزیستی معنوی پولوتزین و الیسون از www

دانلود فایل pdf دانلود پرسشنامه بهزیستی معنوی پولوتزین و الیسون از www

دانلود کارآموزی دانلود پرسشنامه بهزیستی معنوی پولوتزین و الیسون از www

دانلود مقاله دانلود پرسشنامه بهزیستی معنوی پولوتزین و الیسون از pdf

دریافت پروژه دانلود پرسشنامه بهزیستی معنوی پولوتزین و الیسون از pdf

دانلود فایل pdf دانلود پرسشنامه بهزیستی معنوی پولوتزین و الیسون از pdf

خرید فایل دانلود پرسشنامه بهزیستی معنوی پولوتزین و الیسون از pdf

دانلود فایل pdf دانلود پرسشنامه بهزیستی معنوی پولوتزین و الیسون از pdf

دریافت کارآموزی دانلود پرسشنامه بهزیستی معنوی پولوتزین و الیسون از pdf

دانلود پروژه دانلود پرسشنامه بهزیستی معنوی پولوتزین و الیسون از pdf

خرید تحقیق دانلود پرسشنامه بهزیستی معنوی پولوتزین و الیسون از pdf

دانلود پروژه دانلود پرسشنامه بهزیستی معنوی پولوتزین و الیسون از pdf

دریافت تحقیق دانلود پرسشنامه بهزیستی معنوی پولوتزین و الیسون از pdf

خرید فایل دانلود پرسشنامه بهزیستی معنوی پولوتزین و الیسون از pdf

دانلود پروژه دانلود پرسشنامه بهزیستی معنوی پولوتزین و الیسون از pdf

خرید فایل دانلود پرسشنامه بهزیستی معنوی پولوتزین و الیسون از pdf

دانلود نمونه سوال دانلود پرسشنامه بهزیستی معنوی پولوتزین و الیسون از pdf

دانلود فایل دانلود پرسشنامه بهزیستی معنوی پولوتزین و الیسون از pdf

دانلود کارآموزی دانلود پرسشنامه بهزیستی معنوی پولوتزین و الیسون از word

دریافت فایل دانلود پرسشنامه بهزیستی معنوی پولوتزین و الیسون از word

دانلود فایل دانلود پرسشنامه بهزیستی معنوی پولوتزین و الیسون از word

خرید نمونه سوال دانلود پرسشنامه بهزیستی معنوی پولوتزین و الیسون از word

دانلود تحقیق دانلود پرسشنامه بهزیستی معنوی پولوتزین و الیسون از word

دانلود تحقیق دانلود پرسشنامه بهزیستی معنوی پولوتزین و الیسون از word

خرید فایل word دانلود پرسشنامه بهزیستی معنوی پولوتزین و الیسون از word

دانلود پروژه دانلود پرسشنامه بهزیستی معنوی پولوتزین و الیسون از word

دریافت فایل دانلود پرسشنامه بهزیستی معنوی پولوتزین و الیسون از word

دانلود پروژه دانلود پرسشنامه بهزیستی معنوی پولوتزین و الیسون از word

دانلود پروژه دانلود پرسشنامه بهزیستی معنوی پولوتزین و الیسون از word

دانلود فایل دانلود پرسشنامه بهزیستی معنوی پولوتزین و الیسون از word

دریافت فایل دانلود پرسشنامه بهزیستی معنوی پولوتزین و الیسون از word

دانلود پروژه دانلود پرسشنامه بهزیستی معنوی پولوتزین و الیسون از word

دانلود کارآموزی دانلود پرسشنامه بهزیستی معنوی پولوتزین و الیسون از word

دریافت تحقیق دانلود پرسشنامه بهزیستی معنوی پولوتزین و الیسون از free

دانلود مقاله دانلود پرسشنامه بهزیستی معنوی پولوتزین و الیسون از free

دانلود فایل pdf دانلود پرسشنامه بهزیستی معنوی پولوتزین و الیسون از free

خرید تحقیق دانلود پرسشنامه بهزیستی معنوی پولوتزین و الیسون از free

دانلود پروژه دانلود پرسشنامه بهزیستی معنوی پولوتزین و الیسون از free

دریافت کارآموزی دانلود پرسشنامه بهزیستی معنوی پولوتزین و الیسون از free

دانلود فایل word دانلود پرسشنامه بهزیستی معنوی پولوتزین و الیسون از free

دریافت مقاله دانلود پرسشنامه بهزیستی معنوی پولوتزین و الیسون از free

دانلود فایل دانلود پرسشنامه بهزیستی معنوی پولوتزین و الیسون از free

دانلود فایل دانلود پرسشنامه بهزیستی معنوی پولوتزین و الیسون از free

دریافت فایل pdf دانلود پرسشنامه بهزیستی معنوی پولوتزین و الیسون از free

خرید کارآموزی دانلود پرسشنامه بهزیستی معنوی پولوتزین و الیسون از free

دانلود کارآموزی دانلود پرسشنامه بهزیستی معنوی پولوتزین و الیسون از free

دریافت فایل word دانلود پرسشنامه بهزیستی معنوی پولوتزین و الیسون از free

خرید تحقیق دانلود پرسشنامه بهزیستی معنوی پولوتزین و الیسون از free


مطالب تصادفی

اتوکد پلان آپارتمان 5 طبقه 120 متری بتنی

اتوکد پلان آپارتمان 5 طبقه 120 متری بتنی

اتوکد پلان آپارتمان 5 طبقه 120 متری بتنی با کد 1014 شامل 96 ترسیم در 5 شیت با فرمت dwg

مشخصات فایل

تعداد صفحات 5
حجم 701 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی dwg
دسته بندی نقشه های مسکونی

توضیحات کامل

مشخصات پلان

کد پلان:

1014

نوع کاربری:

آپارتمان مسکونی

تعداد واحد:

1

تعداد طبقات:

5

تعداد خواب:

2

تعداد حمام:

1

موقعیت دسترسی:

غربی –جنوبی

مساحت زمین:

175

مساحت زیربنا:

120

طول:

14

عرض:

9

اتوکد:

2015

موارد ترسیم شده در این فایل به شرح موارد ذیل می باشد:

 1. پلان زیرزمین
 2. پلان تیپ طبقات
 3. پلان مبلمان تیپ طبقات
 4. پلان شیب بندی
 5. سایت پلان
 6. 2 مقطع
 7. 2 نما
 8. پلان فونداسیون
 9. پلان آکس بندی
 10. پلان سقف و اجرای دال بتنی زیرزمین
 11. پلان سقف و اجرای دال بتنی تیپ طبقات
 12. جزئیات کامل اجزای تشکیل دهنده فونداسیون
 13. جزئیات کامل اجزای تشکیل دهنده کلاف های افقی و عمودی
 14. جزئیات سازه نگهبان
 15. جدول مشخصات ستون
 16. جزئیات کامل خاموت های سازه بتنی

اتوکد پلان آپارتمان 5 طبقه 120 متری بتنی :

در این طراحی پارکینگ و انباری ها در زیر زمین قرار دارد،پلان تیپ طبقات دو خوابه و دارای یک نشیمن خصوصی ،یک پذیرایی و آشپزخانه را شامل میشود و دارای پاسیو است..این بنا از سمت جنوب به گذر 12 متری و از سمت غرب به گذر 18 متری مشرف می باشد.

سازه این بنا بتنی می باشد و تمامی جزئیات ها به صورت کامل در 4 شیت ترسیم شده است.

جزئیات و ترسیمات این فایل شامل 96 ترسیم در 16 بخش می باشد.


توضیحات :

 1.  اندازه پاسیو در هنگام اجرا به 10.53 تقلیل خواهد یافت.
 2. اسکلت بتنی می باشد.

برای مشاهده این نوع طرح ها می توانید به قسمت نقشه های مسکونی مراجعه کنید .


توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی اتوکد پلان آپارتمان 5 طبقه 120 متری بتنی از download

خرید فایل word اتوکد پلان آپارتمان 5 طبقه 120 متری بتنی از download

دریافت فایل pdf اتوکد پلان آپارتمان 5 طبقه 120 متری بتنی از download

دانلود پروژه اتوکد پلان آپارتمان 5 طبقه 120 متری بتنی از download

خرید پروژه اتوکد پلان آپارتمان 5 طبقه 120 متری بتنی از download

دانلود فایل اتوکد پلان آپارتمان 5 طبقه 120 متری بتنی از download

دریافت نمونه سوال اتوکد پلان آپارتمان 5 طبقه 120 متری بتنی از download

دانلود پروژه اتوکد پلان آپارتمان 5 طبقه 120 متری بتنی از download

خرید پروژه اتوکد پلان آپارتمان 5 طبقه 120 متری بتنی از download

دانلود مقاله اتوکد پلان آپارتمان 5 طبقه 120 متری بتنی از download

دریافت مقاله اتوکد پلان آپارتمان 5 طبقه 120 متری بتنی از download

خرید فایل اتوکد پلان آپارتمان 5 طبقه 120 متری بتنی از download

دانلود تحقیق اتوکد پلان آپارتمان 5 طبقه 120 متری بتنی از download

خرید مقاله اتوکد پلان آپارتمان 5 طبقه 120 متری بتنی از download

دانلود فایل pdf اتوکد پلان آپارتمان 5 طبقه 120 متری بتنی از download

دانلود مقاله اتوکد پلان آپارتمان 5 طبقه 120 متری بتنی از www

خرید پروژه اتوکد پلان آپارتمان 5 طبقه 120 متری بتنی از www

دانلود فایل اتوکد پلان آپارتمان 5 طبقه 120 متری بتنی از www

دریافت فایل word اتوکد پلان آپارتمان 5 طبقه 120 متری بتنی از www

خرید نمونه سوال اتوکد پلان آپارتمان 5 طبقه 120 متری بتنی از www

دانلود فایل اتوکد پلان آپارتمان 5 طبقه 120 متری بتنی از www

دریافت فایل word اتوکد پلان آپارتمان 5 طبقه 120 متری بتنی از www

دانلود فایل word اتوکد پلان آپارتمان 5 طبقه 120 متری بتنی از www

خرید فایل اتوکد پلان آپارتمان 5 طبقه 120 متری بتنی از www

دانلود تحقیق اتوکد پلان آپارتمان 5 طبقه 120 متری بتنی از www

دریافت فایل pdf اتوکد پلان آپارتمان 5 طبقه 120 متری بتنی از www

دانلود پروژه اتوکد پلان آپارتمان 5 طبقه 120 متری بتنی از www

خرید کارآموزی اتوکد پلان آپارتمان 5 طبقه 120 متری بتنی از www

دانلود فایل pdf اتوکد پلان آپارتمان 5 طبقه 120 متری بتنی از www

دانلود کارآموزی اتوکد پلان آپارتمان 5 طبقه 120 متری بتنی از www

دانلود مقاله اتوکد پلان آپارتمان 5 طبقه 120 متری بتنی از pdf

دریافت پروژه اتوکد پلان آپارتمان 5 طبقه 120 متری بتنی از pdf

دانلود فایل pdf اتوکد پلان آپارتمان 5 طبقه 120 متری بتنی از pdf

خرید فایل اتوکد پلان آپارتمان 5 طبقه 120 متری بتنی از pdf

دانلود فایل pdf اتوکد پلان آپارتمان 5 طبقه 120 متری بتنی از pdf

دریافت کارآموزی اتوکد پلان آپارتمان 5 طبقه 120 متری بتنی از pdf

دانلود پروژه اتوکد پلان آپارتمان 5 طبقه 120 متری بتنی از pdf

خرید تحقیق اتوکد پلان آپارتمان 5 طبقه 120 متری بتنی از pdf

دانلود پروژه اتوکد پلان آپارتمان 5 طبقه 120 متری بتنی از pdf

دریافت تحقیق اتوکد پلان آپارتمان 5 طبقه 120 متری بتنی از pdf

خرید فایل اتوکد پلان آپارتمان 5 طبقه 120 متری بتنی از pdf

دانلود پروژه اتوکد پلان آپارتمان 5 طبقه 120 متری بتنی از pdf

خرید فایل اتوکد پلان آپارتمان 5 طبقه 120 متری بتنی از pdf

دانلود نمونه سوال اتوکد پلان آپارتمان 5 طبقه 120 متری بتنی از pdf

دانلود فایل اتوکد پلان آپارتمان 5 طبقه 120 متری بتنی از pdf

دانلود کارآموزی اتوکد پلان آپارتمان 5 طبقه 120 متری بتنی از word

دریافت فایل اتوکد پلان آپارتمان 5 طبقه 120 متری بتنی از word

دانلود فایل اتوکد پلان آپارتمان 5 طبقه 120 متری بتنی از word

خرید نمونه سوال اتوکد پلان آپارتمان 5 طبقه 120 متری بتنی از word

دانلود تحقیق اتوکد پلان آپارتمان 5 طبقه 120 متری بتنی از word

دانلود تحقیق اتوکد پلان آپارتمان 5 طبقه 120 متری بتنی از word

خرید فایل word اتوکد پلان آپارتمان 5 طبقه 120 متری بتنی از word

دانلود پروژه اتوکد پلان آپارتمان 5 طبقه 120 متری بتنی از word

دریافت فایل اتوکد پلان آپارتمان 5 طبقه 120 متری بتنی از word

دانلود پروژه اتوکد پلان آپارتمان 5 طبقه 120 متری بتنی از word

دانلود پروژه اتوکد پلان آپارتمان 5 طبقه 120 متری بتنی از word

دانلود فایل اتوکد پلان آپارتمان 5 طبقه 120 متری بتنی از word

دریافت فایل اتوکد پلان آپارتمان 5 طبقه 120 متری بتنی از word

دانلود پروژه اتوکد پلان آپارتمان 5 طبقه 120 متری بتنی از word

دانلود کارآموزی اتوکد پلان آپارتمان 5 طبقه 120 متری بتنی از word

دریافت تحقیق اتوکد پلان آپارتمان 5 طبقه 120 متری بتنی از free

دانلود مقاله اتوکد پلان آپارتمان 5 طبقه 120 متری بتنی از free

دانلود فایل pdf اتوکد پلان آپارتمان 5 طبقه 120 متری بتنی از free

خرید تحقیق اتوکد پلان آپارتمان 5 طبقه 120 متری بتنی از free

دانلود پروژه اتوکد پلان آپارتمان 5 طبقه 120 متری بتنی از free

دریافت کارآموزی اتوکد پلان آپارتمان 5 طبقه 120 متری بتنی از free

دانلود فایل word اتوکد پلان آپارتمان 5 طبقه 120 متری بتنی از free

دریافت مقاله اتوکد پلان آپارتمان 5 طبقه 120 متری بتنی از free

دانلود فایل اتوکد پلان آپارتمان 5 طبقه 120 متری بتنی از free

دانلود فایل اتوکد پلان آپارتمان 5 طبقه 120 متری بتنی از free

دریافت فایل pdf اتوکد پلان آپارتمان 5 طبقه 120 متری بتنی از free

خرید کارآموزی اتوکد پلان آپارتمان 5 طبقه 120 متری بتنی از free

دانلود کارآموزی اتوکد پلان آپارتمان 5 طبقه 120 متری بتنی از free

دریافت فایل word اتوکد پلان آپارتمان 5 طبقه 120 متری بتنی از free

خرید تحقیق اتوکد پلان آپارتمان 5 طبقه 120 متری بتنی از free


مطالب تصادفی

پاورپوینت روش درمانی cbt در درمان لکنت زبان

پاورپوینت روش درمانی cbt در درمان لکنت زبان

پاورپوینت روش درمانی cbt در درمان لکنت زبان دارای 26 اسلاید (ویژه رشته های روانشناسی) با ظاهری زیبا ، متفاوت ، مفید، مختصر و قابل ویرایش می باشد.

مشخصات فایل

تعداد صفحات 26
حجم 625 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی ppt
دسته بندی پاورپوینت روانشناسی

توضیحات کامل

فهرست مطالب :


مقدمه

اضطراب در افراد لکنتی

CBT چیست ؟

قالب درمان

انتقال

پی گیری جلسات درمانی

بحث درباره ی ماهیت اختلال 

Exposure 

ترس های عمده 

Cognitive restructuring

Attentional training

جمع بندی

منابع

قسمتی از متن :


مقدمه

اختلال لکنت ایجاد کننده ی ناروانی در گفتار فرد و بروز در موقعیت های گفتاری بسیارشواهد زیادی مبنی بر موثر بودن درمان های آسیب شناسی گفتار در کودکان دچار لکنت اما در بزرگسالان دچار لکنت، در اکثر موارد، برطرف نشدن لکنتدر تمامی موارد درمان لکنت آموزش شیوه های مختلف برای ایجاد الگوی گفتاری جدید با هدف ایجاد گفتار روان و تا حد امکان طبیعی در اکثر موارد عدم موفقیت افراد در تثبیت الگوی جدید گفتاریاضطراب در افراد لکنتی44% از افراد دارای لکنت، دچار social phobia هستند

علل بالا رفتن میزان اضطراب اجتماعی :

تجارب منفی دوران کودکی

ترس از ارزیابی منفی توسط دیگران

کلیشه سازی وجود ویژگی های رفتاری خاص 

در این افراد در جامعه


توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی پاورپوینت روش درمانی cbt در درمان لکنت زبان از download

خرید فایل word پاورپوینت روش درمانی cbt در درمان لکنت زبان از download

دریافت فایل pdf پاورپوینت روش درمانی cbt در درمان لکنت زبان از download

دانلود پروژه پاورپوینت روش درمانی cbt در درمان لکنت زبان از download

خرید پروژه پاورپوینت روش درمانی cbt در درمان لکنت زبان از download

دانلود فایل پاورپوینت روش درمانی cbt در درمان لکنت زبان از download

دریافت نمونه سوال پاورپوینت روش درمانی cbt در درمان لکنت زبان از download

دانلود پروژه پاورپوینت روش درمانی cbt در درمان لکنت زبان از download

خرید پروژه پاورپوینت روش درمانی cbt در درمان لکنت زبان از download

دانلود مقاله پاورپوینت روش درمانی cbt در درمان لکنت زبان از download

دریافت مقاله پاورپوینت روش درمانی cbt در درمان لکنت زبان از download

خرید فایل پاورپوینت روش درمانی cbt در درمان لکنت زبان از download

دانلود تحقیق پاورپوینت روش درمانی cbt در درمان لکنت زبان از download

خرید مقاله پاورپوینت روش درمانی cbt در درمان لکنت زبان از download

دانلود فایل pdf پاورپوینت روش درمانی cbt در درمان لکنت زبان از download

دانلود مقاله پاورپوینت روش درمانی cbt در درمان لکنت زبان از www

خرید پروژه پاورپوینت روش درمانی cbt در درمان لکنت زبان از www

دانلود فایل پاورپوینت روش درمانی cbt در درمان لکنت زبان از www

دریافت فایل word پاورپوینت روش درمانی cbt در درمان لکنت زبان از www

خرید نمونه سوال پاورپوینت روش درمانی cbt در درمان لکنت زبان از www

دانلود فایل پاورپوینت روش درمانی cbt در درمان لکنت زبان از www

دریافت فایل word پاورپوینت روش درمانی cbt در درمان لکنت زبان از www

دانلود فایل word پاورپوینت روش درمانی cbt در درمان لکنت زبان از www

خرید فایل پاورپوینت روش درمانی cbt در درمان لکنت زبان از www

دانلود تحقیق پاورپوینت روش درمانی cbt در درمان لکنت زبان از www

دریافت فایل pdf پاورپوینت روش درمانی cbt در درمان لکنت زبان از www

دانلود پروژه پاورپوینت روش درمانی cbt در درمان لکنت زبان از www

خرید کارآموزی پاورپوینت روش درمانی cbt در درمان لکنت زبان از www

دانلود فایل pdf پاورپوینت روش درمانی cbt در درمان لکنت زبان از www

دانلود کارآموزی پاورپوینت روش درمانی cbt در درمان لکنت زبان از www

دانلود مقاله پاورپوینت روش درمانی cbt در درمان لکنت زبان از pdf

دریافت پروژه پاورپوینت روش درمانی cbt در درمان لکنت زبان از pdf

دانلود فایل pdf پاورپوینت روش درمانی cbt در درمان لکنت زبان از pdf

خرید فایل پاورپوینت روش درمانی cbt در درمان لکنت زبان از pdf

دانلود فایل pdf پاورپوینت روش درمانی cbt در درمان لکنت زبان از pdf

دریافت کارآموزی پاورپوینت روش درمانی cbt در درمان لکنت زبان از pdf

دانلود پروژه پاورپوینت روش درمانی cbt در درمان لکنت زبان از pdf

خرید تحقیق پاورپوینت روش درمانی cbt در درمان لکنت زبان از pdf

دانلود پروژه پاورپوینت روش درمانی cbt در درمان لکنت زبان از pdf

دریافت تحقیق پاورپوینت روش درمانی cbt در درمان لکنت زبان از pdf

خرید فایل پاورپوینت روش درمانی cbt در درمان لکنت زبان از pdf

دانلود پروژه پاورپوینت روش درمانی cbt در درمان لکنت زبان از pdf

خرید فایل پاورپوینت روش درمانی cbt در درمان لکنت زبان از pdf

دانلود نمونه سوال پاورپوینت روش درمانی cbt در درمان لکنت زبان از pdf

دانلود فایل پاورپوینت روش درمانی cbt در درمان لکنت زبان از pdf

دانلود کارآموزی پاورپوینت روش درمانی cbt در درمان لکنت زبان از word

دریافت فایل پاورپوینت روش درمانی cbt در درمان لکنت زبان از word

دانلود فایل پاورپوینت روش درمانی cbt در درمان لکنت زبان از word

خرید نمونه سوال پاورپوینت روش درمانی cbt در درمان لکنت زبان از word

دانلود تحقیق پاورپوینت روش درمانی cbt در درمان لکنت زبان از word

دانلود تحقیق پاورپوینت روش درمانی cbt در درمان لکنت زبان از word

خرید فایل word پاورپوینت روش درمانی cbt در درمان لکنت زبان از word

دانلود پروژه پاورپوینت روش درمانی cbt در درمان لکنت زبان از word

دریافت فایل پاورپوینت روش درمانی cbt در درمان لکنت زبان از word

دانلود پروژه پاورپوینت روش درمانی cbt در درمان لکنت زبان از word

دانلود پروژه پاورپوینت روش درمانی cbt در درمان لکنت زبان از word

دانلود فایل پاورپوینت روش درمانی cbt در درمان لکنت زبان از word

دریافت فایل پاورپوینت روش درمانی cbt در درمان لکنت زبان از word

دانلود پروژه پاورپوینت روش درمانی cbt در درمان لکنت زبان از word

دانلود کارآموزی پاورپوینت روش درمانی cbt در درمان لکنت زبان از word

دریافت تحقیق پاورپوینت روش درمانی cbt در درمان لکنت زبان از free

دانلود مقاله پاورپوینت روش درمانی cbt در درمان لکنت زبان از free

دانلود فایل pdf پاورپوینت روش درمانی cbt در درمان لکنت زبان از free

خرید تحقیق پاورپوینت روش درمانی cbt در درمان لکنت زبان از free

دانلود پروژه پاورپوینت روش درمانی cbt در درمان لکنت زبان از free

دریافت کارآموزی پاورپوینت روش درمانی cbt در درمان لکنت زبان از free

دانلود فایل word پاورپوینت روش درمانی cbt در درمان لکنت زبان از free

دریافت مقاله پاورپوینت روش درمانی cbt در درمان لکنت زبان از free

دانلود فایل پاورپوینت روش درمانی cbt در درمان لکنت زبان از free

دانلود فایل پاورپوینت روش درمانی cbt در درمان لکنت زبان از free

دریافت فایل pdf پاورپوینت روش درمانی cbt در درمان لکنت زبان از free

خرید کارآموزی پاورپوینت روش درمانی cbt در درمان لکنت زبان از free

دانلود کارآموزی پاورپوینت روش درمانی cbt در درمان لکنت زبان از free

دریافت فایل word پاورپوینت روش درمانی cbt در درمان لکنت زبان از free

خرید تحقیق پاورپوینت روش درمانی cbt در درمان لکنت زبان از free


مطالب تصادفی

پروپوزال پیش بینی خطای نرم افزار با داده کاوی

پروپوزال پیش بینی خطای نرم افزار با داده کاوی

پروپوزال پیش بینی خطای نرم افزار با داده کاوی با عنوان استفاده از داده کاوی در پیشبینی خطای نرمافزار بر اساس متریکهای کد و وابستگی می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات 33
حجم 327 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی رشته فناوری اطلاعات (IT)

توضیحات کامل

پروپوزال پیش بینی خطای نرم افزار با داده کاوی با عنوان استفاده از داده کاوی در پیشبینی خطای نرمافزار بر اساس متریکهای کد و وابستگی می باشد .یکی چالش بر انگیزترین موضوعات مطرح در تضمین کیفیت ، در شرکتهای سازنده نرم افزار، موضوع رفع خطاهای نرم افزار است. خطاهای نرم افزاری می‌توانند در زمان پیش و یا پس از انتشار  نرم افزار تشخیص داده شوند. اما منابعی که میتوان برای تشخیص و تصحیح خطاها در نظر گرفت محدود است (Kamyabi et al.).

 

 

 

خطاها را میتوان به دو دسته کلی تقسیم کرد. خطاهای نحوی  و خطاهای مفهومی . با توجه بهاین که ابزارهای خودکار بسیار قدرتمندی برای تشخیص خطاهای نحوی وجود دارند، احتمالاین که خطایی ازاین دست تا زمان انتشار تشخیص داده نشود، بسیار کم است. خطاهای مفهومی به آن دسته از خطاها اشاره دارد که در اثر مشکلاتی جدای از اشتباهات نحوی و خطاهای انسانی ملموس اتفاق می‌افتند و معمولاً در اثر عدم هماهنگی در بخشهای مختلف کد و گاهی به صورت بسیار ناملموس به وجود می‌آیند که در اینجا به سادگی نمیتوان با بررسی کد، این‌گونه خطاها را تشخیص داد. بنا بر این در مورد خطاهای مفهومی داستان فرق می‌کند چرا که عوامل بسیار زیادی می‌توانند در بروزاین‌گونه از خطاها دخیل باشند. (Zimmermann & Nagappan, 2008)

 

 

 

 

 

بنا براین همواره سعی شده است که با اندازه گیری معیارهای  مختلف و استفاده از آنها در روشهای پیشبینی خودکار خطا، سرعت و دقت را در امر تست نرم افزار افزایش دهند. طی تحقیقاتی که تا کنون صورت گرفته، متداولترین معیارهای استفاده شده در پیشبینی اتوماتیک خطا، معیارهای پیچیدگی  است. (Zimmermann & Nagappan, 2008) اما جدیدترین روشی که مطرح شده است، مسأله مربوط به وابستگیهای بین کلاس‌ها  و همچنین بین ماژولها می‌باشد. انواع وابستگیها می‌توانند بین دو کلاس و یا دو ماژول  مطرح شوند که تحقیقات نشان داده است که این وابستگیها ارتباط بسیار زیادی با وجود خطاهای مفهومی دارند.

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب
1-مقدمه:    13
3-درخت وابستگی:    30
4-فرضیات:    40
7-مراجع:    

فهرست تصاویر
شکل 1: نمونهای از وابستگی‌های میان کلاسها    29
شکل 2: نمونهای از وابستگیهای پیچیده در میان کلاسها    30
شکل 3: تصویری از نمای کلی برنامه Class Dependency Analyzer    37
شکل 4: نمونهای از کلاس دیاگرام نمایش داده شده در برنامه Class Dependency Analyzer    37
شکل 5: نمایش تمامی کلاسهای وابسته به یک کلاس خاص در برنامه Class Dependency Analyzer    38
شکل 6: نمونهای از یک گراف جهت دار    39
شکل 7: ماتریس وابستگی مربوط به گراف جهت دار در شکل شماره 6    39

 

 

 


توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی پروپوزال پیش بینی خطای نرم افزار با داده کاوی از download

خرید فایل word پروپوزال پیش بینی خطای نرم افزار با داده کاوی از download

دریافت فایل pdf پروپوزال پیش بینی خطای نرم افزار با داده کاوی از download

دانلود پروژه پروپوزال پیش بینی خطای نرم افزار با داده کاوی از download

خرید پروژه پروپوزال پیش بینی خطای نرم افزار با داده کاوی از download

دانلود فایل پروپوزال پیش بینی خطای نرم افزار با داده کاوی از download

دریافت نمونه سوال پروپوزال پیش بینی خطای نرم افزار با داده کاوی از download

دانلود پروژه پروپوزال پیش بینی خطای نرم افزار با داده کاوی از download

خرید پروژه پروپوزال پیش بینی خطای نرم افزار با داده کاوی از download

دانلود مقاله پروپوزال پیش بینی خطای نرم افزار با داده کاوی از download

دریافت مقاله پروپوزال پیش بینی خطای نرم افزار با داده کاوی از download

خرید فایل پروپوزال پیش بینی خطای نرم افزار با داده کاوی از download

دانلود تحقیق پروپوزال پیش بینی خطای نرم افزار با داده کاوی از download

خرید مقاله پروپوزال پیش بینی خطای نرم افزار با داده کاوی از download

دانلود فایل pdf پروپوزال پیش بینی خطای نرم افزار با داده کاوی از download

دانلود مقاله پروپوزال پیش بینی خطای نرم افزار با داده کاوی از www

خرید پروژه پروپوزال پیش بینی خطای نرم افزار با داده کاوی از www

دانلود فایل پروپوزال پیش بینی خطای نرم افزار با داده کاوی از www

دریافت فایل word پروپوزال پیش بینی خطای نرم افزار با داده کاوی از www

خرید نمونه سوال پروپوزال پیش بینی خطای نرم افزار با داده کاوی از www

دانلود فایل پروپوزال پیش بینی خطای نرم افزار با داده کاوی از www

دریافت فایل word پروپوزال پیش بینی خطای نرم افزار با داده کاوی از www

دانلود فایل word پروپوزال پیش بینی خطای نرم افزار با داده کاوی از www

خرید فایل پروپوزال پیش بینی خطای نرم افزار با داده کاوی از www

دانلود تحقیق پروپوزال پیش بینی خطای نرم افزار با داده کاوی از www

دریافت فایل pdf پروپوزال پیش بینی خطای نرم افزار با داده کاوی از www

دانلود پروژه پروپوزال پیش بینی خطای نرم افزار با داده کاوی از www

خرید کارآموزی پروپوزال پیش بینی خطای نرم افزار با داده کاوی از www

دانلود فایل pdf پروپوزال پیش بینی خطای نرم افزار با داده کاوی از www

دانلود کارآموزی پروپوزال پیش بینی خطای نرم افزار با داده کاوی از www

دانلود مقاله پروپوزال پیش بینی خطای نرم افزار با داده کاوی از pdf

دریافت پروژه پروپوزال پیش بینی خطای نرم افزار با داده کاوی از pdf

دانلود فایل pdf پروپوزال پیش بینی خطای نرم افزار با داده کاوی از pdf

خرید فایل پروپوزال پیش بینی خطای نرم افزار با داده کاوی از pdf

دانلود فایل pdf پروپوزال پیش بینی خطای نرم افزار با داده کاوی از pdf

دریافت کارآموزی پروپوزال پیش بینی خطای نرم افزار با داده کاوی از pdf

دانلود پروژه پروپوزال پیش بینی خطای نرم افزار با داده کاوی از pdf

خرید تحقیق پروپوزال پیش بینی خطای نرم افزار با داده کاوی از pdf

دانلود پروژه پروپوزال پیش بینی خطای نرم افزار با داده کاوی از pdf

دریافت تحقیق پروپوزال پیش بینی خطای نرم افزار با داده کاوی از pdf

خرید فایل پروپوزال پیش بینی خطای نرم افزار با داده کاوی از pdf

دانلود پروژه پروپوزال پیش بینی خطای نرم افزار با داده کاوی از pdf

خرید فایل پروپوزال پیش بینی خطای نرم افزار با داده کاوی از pdf

دانلود نمونه سوال پروپوزال پیش بینی خطای نرم افزار با داده کاوی از pdf

دانلود فایل پروپوزال پیش بینی خطای نرم افزار با داده کاوی از pdf

دانلود کارآموزی پروپوزال پیش بینی خطای نرم افزار با داده کاوی از word

دریافت فایل پروپوزال پیش بینی خطای نرم افزار با داده کاوی از word

دانلود فایل پروپوزال پیش بینی خطای نرم افزار با داده کاوی از word

خرید نمونه سوال پروپوزال پیش بینی خطای نرم افزار با داده کاوی از word

دانلود تحقیق پروپوزال پیش بینی خطای نرم افزار با داده کاوی از word

دانلود تحقیق پروپوزال پیش بینی خطای نرم افزار با داده کاوی از word

خرید فایل word پروپوزال پیش بینی خطای نرم افزار با داده کاوی از word

دانلود پروژه پروپوزال پیش بینی خطای نرم افزار با داده کاوی از word

دریافت فایل پروپوزال پیش بینی خطای نرم افزار با داده کاوی از word

دانلود پروژه پروپوزال پیش بینی خطای نرم افزار با داده کاوی از word

دانلود پروژه پروپوزال پیش بینی خطای نرم افزار با داده کاوی از word

دانلود فایل پروپوزال پیش بینی خطای نرم افزار با داده کاوی از word

دریافت فایل پروپوزال پیش بینی خطای نرم افزار با داده کاوی از word

دانلود پروژه پروپوزال پیش بینی خطای نرم افزار با داده کاوی از word

دانلود کارآموزی پروپوزال پیش بینی خطای نرم افزار با داده کاوی از word

دریافت تحقیق پروپوزال پیش بینی خطای نرم افزار با داده کاوی از free

دانلود مقاله پروپوزال پیش بینی خطای نرم افزار با داده کاوی از free

دانلود فایل pdf پروپوزال پیش بینی خطای نرم افزار با داده کاوی از free

خرید تحقیق پروپوزال پیش بینی خطای نرم افزار با داده کاوی از free

دانلود پروژه پروپوزال پیش بینی خطای نرم افزار با داده کاوی از free

دریافت کارآموزی پروپوزال پیش بینی خطای نرم افزار با داده کاوی از free

دانلود فایل word پروپوزال پیش بینی خطای نرم افزار با داده کاوی از free

دریافت مقاله پروپوزال پیش بینی خطای نرم افزار با داده کاوی از free

دانلود فایل پروپوزال پیش بینی خطای نرم افزار با داده کاوی از free

دانلود فایل پروپوزال پیش بینی خطای نرم افزار با داده کاوی از free

دریافت فایل pdf پروپوزال پیش بینی خطای نرم افزار با داده کاوی از free

خرید کارآموزی پروپوزال پیش بینی خطای نرم افزار با داده کاوی از free

دانلود کارآموزی پروپوزال پیش بینی خطای نرم افزار با داده کاوی از free

دریافت فایل word پروپوزال پیش بینی خطای نرم افزار با داده کاوی از free

خرید تحقیق پروپوزال پیش بینی خطای نرم افزار با داده کاوی از free


مطالب تصادفی

جزوه اصول و الگوهای سیستم های توزیع شده

جزوه اصول و الگوهای سیستم های توزیع شده

جزوه اصول و الگوهای سیستم های توزیع شده ، کد 0276 با فرمت PDF

مشخصات فایل

تعداد صفحات 262
حجم 83137 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pdf
دسته بندی جزوه

توضیحات کامل

فصل های ارائه شده:


مقدمه

تعریف سیستم توزیع شده

اهداف

ایجاد قابلیت دسترسی به منابع

شفافیت(نامرئی سازی)توزیع

باز بودن

توسعه پذیری

خطرات

انواع سیستم های توزیع شده

سیستم های اطلاعاتی توزیع شده

سیستم های پردازش تراکنش

سیستم های فراگیر توزیع شده

خلاصه

معماری ها

سبک های معمار

معماری های سیستم

معماری های متمرکز

معماری های نامتمرکز

معماری ها در برابر میان افزار

راه بندها

روش های عمومی برای نرم افزار وفق پذیر

بحث

سیستم های توزیع شده خودگردان

مدل کنترل بازخورد

مثال : نظارت سیستم با astrolabe

مثال : تمایز استراتژی های تکرار در globule

مثال : مدیریت ترمیم خودکار مولفع در jade

خلاصه

فرآیند ها

نخ ها

مقدمهای بر نخ ها

نخ ها

مقدمه ای بر نخ ها

نخ ها در سیستم های توزیع شده

مجازی سازی

نقش مجازی سازی در سیستم های توزیع شده

معماری های ماشین های مجازی

مشتری ها

واسطه های کاربر شبکه ای

شفافیت توزیع در نرم افزار طرف مشتری

سرویس دهنده ها

نکا کلی طراحی

خوشه های سرویس دهنده

مدیریت خوشه های سرویس دهنده

مهاجرت کد

روش های مهاجرت کد

مهاجرت و منابع محلی

مهاجرت در سیستم های ناهمگن

خلاصه

ارتباطات

مبانی

پروتکل های لایه ای

انواع ارتباطات

فراخوانی رویه راه دور

عملیات prc

تبادل پارامتر

Prc ناهمگن

مثال : dce prc

ارتباطات پیام

ارتباطات پیام گرای گذرا

ارتباطات پیام گرای ماندگار

مثال : سیستم صف بندی پیام websphereشرکت ibm

ارتباطات جریان گرا

پشتیبانی از رسانه های پیوسته

جریان ها و کیفیت سرویس

همگام سازی جریان

ارتباطات چند بخشی

چند بخشی سطح کاربرد

انتشارات داده ها براساس شایعه

خلاصه

نام گذاری

نام ها شناسه ها و آدرس ها

نام گذاری تخت

راه حل های ساده

روش های مبتنی بر مکان خانگی

جداول در هم سازی توزیع شده DHT

روش های سلسله مراتبی

نام گذاری ساخته یافته

فضاهای ناک

تحلیل نام

پیاده سازی فضای نام

مثال : سیستم نام حوزه

نام گذاری مبتنی بر مشخصه

سرویس های دایرکتوری

پیاده سازی های سلسله مراتبی : LDAP

پیاده سازی های نا متمرکز

خلاصه

همگام سازی

همگام سازی ساعت

ساعت های فیزیکی

سیستم تعیین موقعیت جهانی

الگوریتم های همگام سازی ساعت

ساعت های منطقی

ساعت های منطقی LAMPORT

ساعت های برداری

انحصار متقابل

نگرش اجمالی

الگوریتم متمرکز

الگوریتم غیر متمرکز

الگوریتم توزیع شده

الگوریتم حلقه توکن

مقایسه چهارالگوریتم انحصار متقابل

تعیین موقعیت جهانی گره ها

الگوریتم های انتخاب

الگوریتم های انتخاب معمولی

انتخابات در محیط های بی سیم

انتخابات در سیستم های بزرگ

خلاصه

سازگاری و تکرار

مقدمه

دلایل تکرار

تکرار به عنوان تکنیک توسعه پذیری

مدل های سازگاری داده محور

سازگاری پیوسته

ترتیب سازگاری عملها

مدل های سازگاری مشتری محور

سازگاری نهایی

خواندن های یکنواخت

نوشتن های یکنواخت

خواندن نوشته هایتان

نوشتن ها پس از خواندن ها

مدیریت تکرار

مکان یابی سرویس دهنده تکرار

مکان یابی و تکرار محتوا

توزیع محتوا

پروتکل ها سازگاری

سازگاری پیوسته

پروتکل های مبتنی بر نسخه اصلی

پروتکل های نوشتن تکراری

پروتکل های انسجام حافظه نهان

پیاده سازی سازگاری مشتری محور

خلاصه

نکته به همراه یک جزوه دست نویس 84 صفحه ای


توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی جزوه اصول و الگوهای سیستم های توزیع شده از download

خرید فایل word جزوه اصول و الگوهای سیستم های توزیع شده از download

دریافت فایل pdf جزوه اصول و الگوهای سیستم های توزیع شده از download

دانلود پروژه جزوه اصول و الگوهای سیستم های توزیع شده از download

خرید پروژه جزوه اصول و الگوهای سیستم های توزیع شده از download

دانلود فایل جزوه اصول و الگوهای سیستم های توزیع شده از download

دریافت نمونه سوال جزوه اصول و الگوهای سیستم های توزیع شده از download

دانلود پروژه جزوه اصول و الگوهای سیستم های توزیع شده از download

خرید پروژه جزوه اصول و الگوهای سیستم های توزیع شده از download

دانلود مقاله جزوه اصول و الگوهای سیستم های توزیع شده از download

دریافت مقاله جزوه اصول و الگوهای سیستم های توزیع شده از download

خرید فایل جزوه اصول و الگوهای سیستم های توزیع شده از download

دانلود تحقیق جزوه اصول و الگوهای سیستم های توزیع شده از download

خرید مقاله جزوه اصول و الگوهای سیستم های توزیع شده از download

دانلود فایل pdf جزوه اصول و الگوهای سیستم های توزیع شده از download

دانلود مقاله جزوه اصول و الگوهای سیستم های توزیع شده از www

خرید پروژه جزوه اصول و الگوهای سیستم های توزیع شده از www

دانلود فایل جزوه اصول و الگوهای سیستم های توزیع شده از www

دریافت فایل word جزوه اصول و الگوهای سیستم های توزیع شده از www

خرید نمونه سوال جزوه اصول و الگوهای سیستم های توزیع شده از www

دانلود فایل جزوه اصول و الگوهای سیستم های توزیع شده از www

دریافت فایل word جزوه اصول و الگوهای سیستم های توزیع شده از www

دانلود فایل word جزوه اصول و الگوهای سیستم های توزیع شده از www

خرید فایل جزوه اصول و الگوهای سیستم های توزیع شده از www

دانلود تحقیق جزوه اصول و الگوهای سیستم های توزیع شده از www

دریافت فایل pdf جزوه اصول و الگوهای سیستم های توزیع شده از www

دانلود پروژه جزوه اصول و الگوهای سیستم های توزیع شده از www

خرید کارآموزی جزوه اصول و الگوهای سیستم های توزیع شده از www

دانلود فایل pdf جزوه اصول و الگوهای سیستم های توزیع شده از www

دانلود کارآموزی جزوه اصول و الگوهای سیستم های توزیع شده از www

دانلود مقاله جزوه اصول و الگوهای سیستم های توزیع شده از pdf

دریافت پروژه جزوه اصول و الگوهای سیستم های توزیع شده از pdf

دانلود فایل pdf جزوه اصول و الگوهای سیستم های توزیع شده از pdf

خرید فایل جزوه اصول و الگوهای سیستم های توزیع شده از pdf

دانلود فایل pdf جزوه اصول و الگوهای سیستم های توزیع شده از pdf

دریافت کارآموزی جزوه اصول و الگوهای سیستم های توزیع شده از pdf

دانلود پروژه جزوه اصول و الگوهای سیستم های توزیع شده از pdf

خرید تحقیق جزوه اصول و الگوهای سیستم های توزیع شده از pdf

دانلود پروژه جزوه اصول و الگوهای سیستم های توزیع شده از pdf

دریافت تحقیق جزوه اصول و الگوهای سیستم های توزیع شده از pdf

خرید فایل جزوه اصول و الگوهای سیستم های توزیع شده از pdf

دانلود پروژه جزوه اصول و الگوهای سیستم های توزیع شده از pdf

خرید فایل جزوه اصول و الگوهای سیستم های توزیع شده از pdf

دانلود نمونه سوال جزوه اصول و الگوهای سیستم های توزیع شده از pdf

دانلود فایل جزوه اصول و الگوهای سیستم های توزیع شده از pdf

دانلود کارآموزی جزوه اصول و الگوهای سیستم های توزیع شده از word

دریافت فایل جزوه اصول و الگوهای سیستم های توزیع شده از word

دانلود فایل جزوه اصول و الگوهای سیستم های توزیع شده از word

خرید نمونه سوال جزوه اصول و الگوهای سیستم های توزیع شده از word

دانلود تحقیق جزوه اصول و الگوهای سیستم های توزیع شده از word

دانلود تحقیق جزوه اصول و الگوهای سیستم های توزیع شده از word

خرید فایل word جزوه اصول و الگوهای سیستم های توزیع شده از word

دانلود پروژه جزوه اصول و الگوهای سیستم های توزیع شده از word

دریافت فایل جزوه اصول و الگوهای سیستم های توزیع شده از word

دانلود پروژه جزوه اصول و الگوهای سیستم های توزیع شده از word

دانلود پروژه جزوه اصول و الگوهای سیستم های توزیع شده از word

دانلود فایل جزوه اصول و الگوهای سیستم های توزیع شده از word

دریافت فایل جزوه اصول و الگوهای سیستم های توزیع شده از word

دانلود پروژه جزوه اصول و الگوهای سیستم های توزیع شده از word

دانلود کارآموزی جزوه اصول و الگوهای سیستم های توزیع شده از word

دریافت تحقیق جزوه اصول و الگوهای سیستم های توزیع شده از free

دانلود مقاله جزوه اصول و الگوهای سیستم های توزیع شده از free

دانلود فایل pdf جزوه اصول و الگوهای سیستم های توزیع شده از free

خرید تحقیق جزوه اصول و الگوهای سیستم های توزیع شده از free

دانلود پروژه جزوه اصول و الگوهای سیستم های توزیع شده از free

دریافت کارآموزی جزوه اصول و الگوهای سیستم های توزیع شده از free

دانلود فایل word جزوه اصول و الگوهای سیستم های توزیع شده از free

دریافت مقاله جزوه اصول و الگوهای سیستم های توزیع شده از free

دانلود فایل جزوه اصول و الگوهای سیستم های توزیع شده از free

دانلود فایل جزوه اصول و الگوهای سیستم های توزیع شده از free

دریافت فایل pdf جزوه اصول و الگوهای سیستم های توزیع شده از free

خرید کارآموزی جزوه اصول و الگوهای سیستم های توزیع شده از free

دانلود کارآموزی جزوه اصول و الگوهای سیستم های توزیع شده از free

دریافت فایل word جزوه اصول و الگوهای سیستم های توزیع شده از free

خرید تحقیق جزوه اصول و الگوهای سیستم های توزیع شده از free


مطالب تصادفی

پاورپوینت بررسی تحلیل و بررسی مسجد اکبریه لاهیجان

پاورپوینت بررسی تحلیل و بررسی مسجد اکبریه لاهیجان

پاورپوینت بررسی تحلیل و بررسی مسجد اکبریه لاهیجان در 6 صفحه اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت ppt

مشخصات فایل

تعداد صفحات 36
حجم 60555 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی ppt
دسته بندی پاورپوینت معماری و شهرسازی

توضیحات کامل

فهرست مطالب:


نقشه شهری شهر لاهیجان

مسجد اكبريه در محله گابنه شهر لاهيجان – خيابان كاشف غربي

مسجد اکبریه

تاریخچه

معرفی بنا

نوشته داخل محراب

کاشی کاری

مصالح بكار رفته در بنا

پلان طبقه همکف

پلان طبقه اول

نمای اصلی

برش الف – الف

برش ب – ب

تصاویر بنا

عارضه های موجود


توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی پاورپوینت بررسی تحلیل و بررسی مسجد اکبریه لاهیجان از download

خرید فایل word پاورپوینت بررسی تحلیل و بررسی مسجد اکبریه لاهیجان از download

دریافت فایل pdf پاورپوینت بررسی تحلیل و بررسی مسجد اکبریه لاهیجان از download

دانلود پروژه پاورپوینت بررسی تحلیل و بررسی مسجد اکبریه لاهیجان از download

خرید پروژه پاورپوینت بررسی تحلیل و بررسی مسجد اکبریه لاهیجان از download

دانلود فایل پاورپوینت بررسی تحلیل و بررسی مسجد اکبریه لاهیجان از download

دریافت نمونه سوال پاورپوینت بررسی تحلیل و بررسی مسجد اکبریه لاهیجان از download

دانلود پروژه پاورپوینت بررسی تحلیل و بررسی مسجد اکبریه لاهیجان از download

خرید پروژه پاورپوینت بررسی تحلیل و بررسی مسجد اکبریه لاهیجان از download

دانلود مقاله پاورپوینت بررسی تحلیل و بررسی مسجد اکبریه لاهیجان از download

دریافت مقاله پاورپوینت بررسی تحلیل و بررسی مسجد اکبریه لاهیجان از download

خرید فایل پاورپوینت بررسی تحلیل و بررسی مسجد اکبریه لاهیجان از download

دانلود تحقیق پاورپوینت بررسی تحلیل و بررسی مسجد اکبریه لاهیجان از download

خرید مقاله پاورپوینت بررسی تحلیل و بررسی مسجد اکبریه لاهیجان از download

دانلود فایل pdf پاورپوینت بررسی تحلیل و بررسی مسجد اکبریه لاهیجان از download

دانلود مقاله پاورپوینت بررسی تحلیل و بررسی مسجد اکبریه لاهیجان از www

خرید پروژه پاورپوینت بررسی تحلیل و بررسی مسجد اکبریه لاهیجان از www

دانلود فایل پاورپوینت بررسی تحلیل و بررسی مسجد اکبریه لاهیجان از www

دریافت فایل word پاورپوینت بررسی تحلیل و بررسی مسجد اکبریه لاهیجان از www

خرید نمونه سوال پاورپوینت بررسی تحلیل و بررسی مسجد اکبریه لاهیجان از www

دانلود فایل پاورپوینت بررسی تحلیل و بررسی مسجد اکبریه لاهیجان از www

دریافت فایل word پاورپوینت بررسی تحلیل و بررسی مسجد اکبریه لاهیجان از www

دانلود فایل word پاورپوینت بررسی تحلیل و بررسی مسجد اکبریه لاهیجان از www

خرید فایل پاورپوینت بررسی تحلیل و بررسی مسجد اکبریه لاهیجان از www

دانلود تحقیق پاورپوینت بررسی تحلیل و بررسی مسجد اکبریه لاهیجان از www

دریافت فایل pdf پاورپوینت بررسی تحلیل و بررسی مسجد اکبریه لاهیجان از www

دانلود پروژه پاورپوینت بررسی تحلیل و بررسی مسجد اکبریه لاهیجان از www

خرید کارآموزی پاورپوینت بررسی تحلیل و بررسی مسجد اکبریه لاهیجان از www

دانلود فایل pdf پاورپوینت بررسی تحلیل و بررسی مسجد اکبریه لاهیجان از www

دانلود کارآموزی پاورپوینت بررسی تحلیل و بررسی مسجد اکبریه لاهیجان از www

دانلود مقاله پاورپوینت بررسی تحلیل و بررسی مسجد اکبریه لاهیجان از pdf

دریافت پروژه پاورپوینت بررسی تحلیل و بررسی مسجد اکبریه لاهیجان از pdf

دانلود فایل pdf پاورپوینت بررسی تحلیل و بررسی مسجد اکبریه لاهیجان از pdf

خرید فایل پاورپوینت بررسی تحلیل و بررسی مسجد اکبریه لاهیجان از pdf

دانلود فایل pdf پاورپوینت بررسی تحلیل و بررسی مسجد اکبریه لاهیجان از pdf

دریافت کارآموزی پاورپوینت بررسی تحلیل و بررسی مسجد اکبریه لاهیجان از pdf

دانلود پروژه پاورپوینت بررسی تحلیل و بررسی مسجد اکبریه لاهیجان از pdf

خرید تحقیق پاورپوینت بررسی تحلیل و بررسی مسجد اکبریه لاهیجان از pdf

دانلود پروژه پاورپوینت بررسی تحلیل و بررسی مسجد اکبریه لاهیجان از pdf

دریافت تحقیق پاورپوینت بررسی تحلیل و بررسی مسجد اکبریه لاهیجان از pdf

خرید فایل پاورپوینت بررسی تحلیل و بررسی مسجد اکبریه لاهیجان از pdf

دانلود پروژه پاورپوینت بررسی تحلیل و بررسی مسجد اکبریه لاهیجان از pdf

خرید فایل پاورپوینت بررسی تحلیل و بررسی مسجد اکبریه لاهیجان از pdf

دانلود نمونه سوال پاورپوینت بررسی تحلیل و بررسی مسجد اکبریه لاهیجان از pdf

دانلود فایل پاورپوینت بررسی تحلیل و بررسی مسجد اکبریه لاهیجان از pdf

دانلود کارآموزی پاورپوینت بررسی تحلیل و بررسی مسجد اکبریه لاهیجان از word

دریافت فایل پاورپوینت بررسی تحلیل و بررسی مسجد اکبریه لاهیجان از word

دانلود فایل پاورپوینت بررسی تحلیل و بررسی مسجد اکبریه لاهیجان از word

خرید نمونه سوال پاورپوینت بررسی تحلیل و بررسی مسجد اکبریه لاهیجان از word

دانلود تحقیق پاورپوینت بررسی تحلیل و بررسی مسجد اکبریه لاهیجان از word

دانلود تحقیق پاورپوینت بررسی تحلیل و بررسی مسجد اکبریه لاهیجان از word

خرید فایل word پاورپوینت بررسی تحلیل و بررسی مسجد اکبریه لاهیجان از word

دانلود پروژه پاورپوینت بررسی تحلیل و بررسی مسجد اکبریه لاهیجان از word

دریافت فایل پاورپوینت بررسی تحلیل و بررسی مسجد اکبریه لاهیجان از word

دانلود پروژه پاورپوینت بررسی تحلیل و بررسی مسجد اکبریه لاهیجان از word

دانلود پروژه پاورپوینت بررسی تحلیل و بررسی مسجد اکبریه لاهیجان از word

دانلود فایل پاورپوینت بررسی تحلیل و بررسی مسجد اکبریه لاهیجان از word

دریافت فایل پاورپوینت بررسی تحلیل و بررسی مسجد اکبریه لاهیجان از word

دانلود پروژه پاورپوینت بررسی تحلیل و بررسی مسجد اکبریه لاهیجان از word

دانلود کارآموزی پاورپوینت بررسی تحلیل و بررسی مسجد اکبریه لاهیجان از word

دریافت تحقیق پاورپوینت بررسی تحلیل و بررسی مسجد اکبریه لاهیجان از free

دانلود مقاله پاورپوینت بررسی تحلیل و بررسی مسجد اکبریه لاهیجان از free

دانلود فایل pdf پاورپوینت بررسی تحلیل و بررسی مسجد اکبریه لاهیجان از free

خرید تحقیق پاورپوینت بررسی تحلیل و بررسی مسجد اکبریه لاهیجان از free

دانلود پروژه پاورپوینت بررسی تحلیل و بررسی مسجد اکبریه لاهیجان از free

دریافت کارآموزی پاورپوینت بررسی تحلیل و بررسی مسجد اکبریه لاهیجان از free

دانلود فایل word پاورپوینت بررسی تحلیل و بررسی مسجد اکبریه لاهیجان از free

دریافت مقاله پاورپوینت بررسی تحلیل و بررسی مسجد اکبریه لاهیجان از free

دانلود فایل پاورپوینت بررسی تحلیل و بررسی مسجد اکبریه لاهیجان از free

دانلود فایل پاورپوینت بررسی تحلیل و بررسی مسجد اکبریه لاهیجان از free

دریافت فایل pdf پاورپوینت بررسی تحلیل و بررسی مسجد اکبریه لاهیجان از free

خرید کارآموزی پاورپوینت بررسی تحلیل و بررسی مسجد اکبریه لاهیجان از free

دانلود کارآموزی پاورپوینت بررسی تحلیل و بررسی مسجد اکبریه لاهیجان از free

دریافت فایل word پاورپوینت بررسی تحلیل و بررسی مسجد اکبریه لاهیجان از free

خرید تحقیق پاورپوینت بررسی تحلیل و بررسی مسجد اکبریه لاهیجان از free


مطالب تصادفی

جزوه روش تحقیق

جزوه روش تحقیق

این جزوه آموزشی جز مجموعه جزوات خلاصه منابع رشته حسابداری می باشد، در قالب pdf و در 397 صفحه.

مشخصات فایل

تعداد صفحات 397
حجم 13771 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pdf
دسته بندی جزوه

توضیحات کامل

فهرست مطالب :


بخش اول:”روش تحقیق کمی”

ضمیمه ی فصل اول:جهت گیری های اصلی در پژوهش ها

فصل دوم:فرایند تحقیق مراحل 1 تا 3

فصل سوم:فرایند تحقیق مراحل 4 تا 5

ضمیمه ی فصل سوم :تبیین آماری فرضیه ها در پژوهش ها

فصل چهارم: طرح پژوهش

ضمیمه فصل پنجم:طرح های تجربی آینده (مروری دیگر) 

فصل ششم : متغیر ها را چگونه اندازه گیری می کنند

فصل هفتم:روش جمع آوری داده های اطلاعاتی

فصل نهم : مروری بر برخی اصطلاحات و آزمون های آماری

فصل دهم :تجزیه و تحلیل و تفسیر داده ها

فصل یازدهم:تدوین گزارش تحقیق

بخش دوم:”روش تحقیق کیفی” 

فصل اول:مبانی معرفت شناسی تحقیق در علوم رفتاری

فصل دوم:طراحی تحقیق به روش کیفی

فصل سوم:طرح تحقیق زیست نگاری ( روایتی)

فصل چهارم:طرح تحقیق گروه های کانونی

فصل پنجم:مطالعه ی موردی (مورد پژوهی )

فصل ششم:استراتژی تئوری مفهوم سازی بنیادی در مطالعات

فصل هفتم:طرح تحقیق اقدام پژوهی

فصل هشتم:سایر طرح های تحقیق کیفی

فصل نهم:طرح های تحقیق آمیخته

منابع

قسمتی از متن جزوه:


فصل اول

مقدمه  

یک نقشه ی جغرافیایی از یک شهر نمودار وضعیت منطقه های مختلف آن شهر بوده و رابطه ی کالبدی آن ها با یکدیگر را نشان

می دهد . هر چه نقشه دقیق تر و تفضیلی تر باشد واقعیات مربوط به منظقه ها بهتر تصویر شده است . کاربر نقشه هایی که از دقت

مورد نظر برخوردار است فعالیت های مربوط را تسهیل می کند حوزه های گوناگون دانش بشری به طور کلی و علوم رفتاری به

طور اخص را می توان همانند نقشه هایی تصور کرد . اما این نقشه ها علاوه بر این که پدیده ها و رابطه میان آن ها را تصویر می

کند، به هدف های دیگری نیز تحقق می بخشد . ازجمله : تبیین عوامل به وجود آورنده ی این پدیده ها و پیش بینیچگونگی تحول آن

ها در آینده . در این صورت با دستیابی به شناخت در قلمرو یک حوزه ی دانش می توان به توصیف پدیده ها پرداخته، چگونگی

رخداد آن ها را پیش بینی کرده، نحوه ی کنترل آن ها را آشکار نموده و سرانجام به مجموعه ی روابط نظری میان آن ها دست یافت.

به طور کلی انسان در سراسر تاریخ حیات خود شیوه های مختلف برای تدوین نقشه ای از واقعیات جهان اطراف خود به کاربرده

است . منابع گوناگونی را که انسان برای شناخت به کار برده است می توان به شرح زیردسته بندی کرد.  

الف ) استناد به مقام صلاحیت دار 

ب ) شیوه های مبتنی بر سیر و سلوک و رمز و راز

ج ) شیوه های خرد گرایانه 3 د ) روش علمی 

یکی از نخستین راه های شناخت که مورد استفاده ی بشر قرار گرفته است، استفاده از نظرات و اطلاعات مراجع صلاحیت داراست.

کتاب های مرجع و استفاده از آن ها نیز خود نوعی مراجعه به مقام صلاحیت دار محسوب می شود. 

 پژوهش چیست ؟  

پژوهش می تواند به عنوان فعالیتی نظام مند و سازمان یافته برای بررسی مشکلی خاص که مستلزم راه حلی است، تعریف شود . هر

پژوهشی دارای سلسله مراحلی است که با هدف یافتن پاسخ برای مشکلات کاری در سازمان انجام می شود . از این رو نخستین گام

در تحقیق، شناخت زمینه های مشکل در سازمان و تعیین واضح و روشن مشکلات نیازمند به بررسی و اصلاح است وقتی که مشکل

یا مشکلاتی که نیازمند به بررسی است، به طور واضح مشخص شدند، آن گاه،گام های بعدی یعنی جمع آوری اطلاعات، تجزیه و

تحلیل داده ها و تشریح عواملی که مرتبط با مشکل اند، در پیش گرفته می شود و در نهایت با ارائه ی اقدام اصلاحی ضروری،

مشکل حل می شود . 

2-1 فرایند انجام پژوهش بنیادی و کاربردی 

بطور کلی باید گفت که بررسی علمی در روش فرضیه سازی – قیاسی می تواند در قالب دو جنبهی مجزا مورد بحث قرار داده شود

(1) فرایند تدوین چارچوب مفهومی و فرضیه ها برای آزمون و ( 2) طرح پژوهش که نوع مطالعه و جنبه هایی نظیر مکان ،مطالعه

نحوه ی انتخاب نمونه و جمع آوری اطلاعات اولیه ( داده ها ) و نحوه ی تجزیه و تحلیل داده ،ها را در بر می گیرد . نمودار 2-1 ،

فرایند پژوهش را در خانه های 1 تا 5 نشان می دهد . خانه های 6 و 7 جنبه هایطرح پژوهش را به تصویر می کشند که در فصول

آتی مورد بررسی قرار خواهد گرفت .

خانه ی 8 به استنتاج های نهاییاز آزمون فرضیه ها اشاره می کند . اگر فرضیه ها تایید شوند و پرسش پژوهش به طور کامل پاسخ

داده ،شود قادر به جستجوی راه های مختلف حل مساله خواهیم شد . در عین ،حال اگر برخی از فرضیه ها رد ،شوند یا تا حدی تایید

شوند.به بررسی دلایل این امر می پردازیم . توجه کنید کهجهت پیکان از خانه 8 به سمت خانه 2 قرار گرفته است . ( در شکل 2-1 )

و می تواند به طور مستقیم به خانه های 3 تا 4 یا 5 نیزمتصل شود . علی رغم این واقعیت که الگوی پژوهشی ارائه شده در این کتاب

بر اساس فرایند خطی گام به گام ( مرحله به مرحله )تبیین و مورد بحث قرار داده ،شده ولی به خاطرداشته باشید که در عمل ممکن

است چنین نباشد . برای ،مثال اگرچه بررسی پیشیه ی پژوهش و مصاحبه ها ممکن است قبل از تنظیم چارچوب نظری انجام شده

،باشد ولی احتمال دارد محقق مجددا مصاحبه هابیشتریانجام دهد یا برای شفاف سازی مبنای نظری به جستجوی اطلاعات بیش تری

در زمینه ی پژوهش بپردازد .

مکان ،تحقیق ،نمونهسنجش متغیر ها و سایر موضوعات طرح پژوهش نیز ممکن است هم زمان با تدوین ،مساله تئوری و فرضیه ها

موردتوجه قرار گیرد . 

در این کتاب هر کدام از عناصر ( اجزاء ) الگوی پژوهش ،کلی مورد بحث قرار داده خواهد شد . این فصل به ،بررسیمراحل 1 تا 3

شکل 2-1 : یعنی ) 1( قلمرو مساله ؛ 2( ) جمع آوری اطلاعات اولیه خصوصا از طریق مصاحبه های منظم و نامنظم و بررسی

پیشینه ی تحقیق ؛ و تعریف ،مساله خواهد پرداخت.

و…


توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی جزوه روش تحقیق از download

خرید فایل word جزوه روش تحقیق از download

دریافت فایل pdf جزوه روش تحقیق از download

دانلود پروژه جزوه روش تحقیق از download

خرید پروژه جزوه روش تحقیق از download

دانلود فایل جزوه روش تحقیق از download

دریافت نمونه سوال جزوه روش تحقیق از download

دانلود پروژه جزوه روش تحقیق از download

خرید پروژه جزوه روش تحقیق از download

دانلود مقاله جزوه روش تحقیق از download

دریافت مقاله جزوه روش تحقیق از download

خرید فایل جزوه روش تحقیق از download

دانلود تحقیق جزوه روش تحقیق از download

خرید مقاله جزوه روش تحقیق از download

دانلود فایل pdf جزوه روش تحقیق از download

دانلود مقاله جزوه روش تحقیق از www

خرید پروژه جزوه روش تحقیق از www

دانلود فایل جزوه روش تحقیق از www

دریافت فایل word جزوه روش تحقیق از www

خرید نمونه سوال جزوه روش تحقیق از www

دانلود فایل جزوه روش تحقیق از www

دریافت فایل word جزوه روش تحقیق از www

دانلود فایل word جزوه روش تحقیق از www

خرید فایل جزوه روش تحقیق از www

دانلود تحقیق جزوه روش تحقیق از www

دریافت فایل pdf جزوه روش تحقیق از www

دانلود پروژه جزوه روش تحقیق از www

خرید کارآموزی جزوه روش تحقیق از www

دانلود فایل pdf جزوه روش تحقیق از www

دانلود کارآموزی جزوه روش تحقیق از www

دانلود مقاله جزوه روش تحقیق از pdf

دریافت پروژه جزوه روش تحقیق از pdf

دانلود فایل pdf جزوه روش تحقیق از pdf

خرید فایل جزوه روش تحقیق از pdf

دانلود فایل pdf جزوه روش تحقیق از pdf

دریافت کارآموزی جزوه روش تحقیق از pdf

دانلود پروژه جزوه روش تحقیق از pdf

خرید تحقیق جزوه روش تحقیق از pdf

دانلود پروژه جزوه روش تحقیق از pdf

دریافت تحقیق جزوه روش تحقیق از pdf

خرید فایل جزوه روش تحقیق از pdf

دانلود پروژه جزوه روش تحقیق از pdf

خرید فایل جزوه روش تحقیق از pdf

دانلود نمونه سوال جزوه روش تحقیق از pdf

دانلود فایل جزوه روش تحقیق از pdf

دانلود کارآموزی جزوه روش تحقیق از word

دریافت فایل جزوه روش تحقیق از word

دانلود فایل جزوه روش تحقیق از word

خرید نمونه سوال جزوه روش تحقیق از word

دانلود تحقیق جزوه روش تحقیق از word

دانلود تحقیق جزوه روش تحقیق از word

خرید فایل word جزوه روش تحقیق از word

دانلود پروژه جزوه روش تحقیق از word

دریافت فایل جزوه روش تحقیق از word

دانلود پروژه جزوه روش تحقیق از word

دانلود پروژه جزوه روش تحقیق از word

دانلود فایل جزوه روش تحقیق از word

دریافت فایل جزوه روش تحقیق از word

دانلود پروژه جزوه روش تحقیق از word

دانلود کارآموزی جزوه روش تحقیق از word

دریافت تحقیق جزوه روش تحقیق از free

دانلود مقاله جزوه روش تحقیق از free

دانلود فایل pdf جزوه روش تحقیق از free

خرید تحقیق جزوه روش تحقیق از free

دانلود پروژه جزوه روش تحقیق از free

دریافت کارآموزی جزوه روش تحقیق از free

دانلود فایل word جزوه روش تحقیق از free

دریافت مقاله جزوه روش تحقیق از free

دانلود فایل جزوه روش تحقیق از free

دانلود فایل جزوه روش تحقیق از free

دریافت فایل pdf جزوه روش تحقیق از free

خرید کارآموزی جزوه روش تحقیق از free

دانلود کارآموزی جزوه روش تحقیق از free

دریافت فایل word جزوه روش تحقیق از free

خرید تحقیق جزوه روش تحقیق از free


مطالب تصادفی

تحلیل و بررسی مطالعه بین تیپ‌های شخصیت و سبک‌های یادگیری

تحلیل و بررسی مطالعه بین تیپ‌های شخصیت و سبک‌های یادگیری

تحلیل و بررسی مطالعه بین تیپ‌های شخصیت و سبک‌های یادگیری دارای 153صفحه با فرمت ورد و قابل ویرایش می باشد.

مشخصات فایل

تعداد صفحات 153
حجم 25618 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی مقاله

توضیحات کامل

فهرست مطالب :


فصل اول کلیات طرح
مقدمه
 بیـان مسئلـه 
 اهداف تحقیق
هدف کلی
 اهداف خاص
اهمیت و ضرورت تحقیق
 سؤالات تحقیق
فرضیه‌های تحقیق
فرضیه های خاص
فرضیه‌های فرعی
متغیرهای مورد تحقیق
تعریف نظری و عملیاتی متغیرهای تحقیق
 تعریف عملیاتی متغیرها
چهارچوب نظری تحقیق
فصل دوم پیشینه تحقیق
مقدمه
الف ـ مرور مبانی نظری تحقیق
تعریف یادگیری
سطوح یادگیری
تفاوت‌های فردی در یادگیری
تعریف شناخت و فراشناخت
 راهبردهای شناختی و فراشناختی
 تفاوت سبک‌های یادگیری با سبک‌های شناختی
 ویژگی‌های اساسی سبک‌های شناختی
 انواع سبک‌های یادگیری شناختی
سبک های یادگیری و شناختی
تعریف سبک یادگیری و شناختی
 نظریه‌های سبک شناختی
 انواع سبک های یادگیری
 سبک‌های عاطفی
سبک‌های زیستی
 مبانی نظری ریخت‌های شخصیتی
 تعریف شخصیت
 ریخت شخصیتی
طبقه بندی ریخت‌های شخصیتی براساس ویژگی‌های جسمانی
 طبقه بندی ریخت های شخصیتی براساس رویکرد روان تحلیل گری
ریخت‌های شخصیتی یونگ
ریخت‌های شخصیتی مایرز و بریگز
 رویکرد صفات وراثت شناسی شخصیت
 شناسایی ابعاد شخصیت
 نظریه بازداری
نظریه انگیختگی
روان رنجورخویی
فعالیت خودکارو روان‌رنجورخویی
 روان پریش خویی
هورمون‌ها و روان‌پریش‌خویی
 طبقه بندی ریخت‌های شخصیتی براساس نظریه‌های صفت
 ریخت‌های (صفات) شخصیتی آلپورت
 صفات شخصیتی کتل
 الگوی پنج عاملی رابرت مک کری و پل کوستا
طبقه‌بندی ریخت‌های شخصیتی براساس نظریه‌های انتخاب شغل و حرفه
 نظریه خصیصه ـ عامل
 نظریه رو
نظریه هالنــد
 ریخت‌های شخصیتی هالنـد
 محیط‌های شغلی هالنـد
یافته‌های پژوهش
رابطه بین ریخت‌های شخصیتی با جنس
 رابطه بین سبک‌های یادگیری باجنس
 رابطه بین ریخت‌های شخصیتی با گرایش‌های تحصیلی و شغلی
رابطه بین سبک‌های یادگیری با گرایش‌های تحصیلی و شغلی
 نقد موضع‌گیری‌ها و تحقیقات به انجام رسیده
 مرور تحقیقات قبلی
مروری بر پژوهشهای وابسته به سبک های یادگیری و ابعاد شخصیت
فصل سوم روش اجرای تحقیق
 نوع تحقیق
 جامعه آماری
 حجم نمونه تحقیق
 روش نمونه‌گیری
 ابزارهای مورد استفاده
 شیوه اجرای تحقیق
 روش‌های آماری و طرق تحقیق
شاخص‌های پایانی آزمون
فصل چهارم تجزیه و تحلیل آماری
مقدمه
توصیف آماری داده‌ها
 جداول توزیع فراوانی متغیرهای مورد مطالعه
 استنباط آماری داده‌ها
فصل پنجم بحث و نتیجه گیری
 نگاه اجمالی به تحقیق انجام شده
 بحث
نتیجه‌گیری
 محدودیت های تحقیق
 پیشنهادها
پیشنهادهای کاربردی
فهرست منابع و مآخذ

قسمتی از متن:


مقدمه 
در گذشته تصور بر این بود که هوش ذاتی فرد، که از والدین به ارث می‌رسد، عامل مهم یادگیری  است. در حال حاضر بر این باورند که بخش مهمی از رفتارهای هوشمندانه را کارکردهای شناختی تشکیل می‌دهد و کارکردهای شناختی، اکتسابی و تغییرپذیر محسوب می‌شود
از اواخر دهه 1970 به بعد، بحث در مورد سبک‌های یادگیری  رونق پیدا کرد. از سبک‌های یادگیری تعاریف گوناگونی ارائه شده است. با وجودی که از این اصطلاح به طرق گوناگونی تعریف به عمل آمده، ولی عمدتاً بر این نکته تأکید می شود که سبک‌های یادگیری شامل باورها یا اعتقادات، رجحانها و رفتارهایی است که افراد بکار می‌برند تا در موقعیت یادگیری به خود کمک کنند 
از سویی، بسیاری از مربیان بر این باورند که سبک‌های یادگیری، بر خود یادگیری تأثیر می‌گذارد و از دیگر سو، این نکته که شخصیت  بر روی یادگیری افراد تأثیر می‌گذارد، برای معلمان و مربیان موضوع تازه ای نیست. تجربیات کلاس‌های درس نشان داده است که متغیرهای شناختی به تنهایی تعیین کننده پیشرفت افراد نیست. این متغیرها با نگرشها و علائق افراد، انگیزش‌ها و حیطه گسترده‌ای از پاسخ‌های هیجانی، مثل برانگیختگی، هم حسی و شاید بیش از همه این‌ها با اضطراب ، در ارتباط متقابل می باشد در واقع ، ارتباط ویژه ای بین اضطراب و یادگیری وجود دارد.اضطراب به همان صورت که در چگونگی یادگیری افراد اثر دارد، در شرایط امتحان، روی یادآوری مطالب نیز تأثیر می‌گذارد. همچنان طبق نظریه صفات، عده‌ای از افراد بطور سرشتی، سطوح بالایی از اضطراب را به نسبت افراد دیگر تجربه می‌نمایند، تا آن حد که می‌توان آن را بعنوان یک مؤلفة پایدار ابعاد شخصیتی در نظر گرفت…


توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی تحلیل و بررسی مطالعه بین تیپ‌های شخصیت و سبک‌های یادگیری از download

خرید فایل word تحلیل و بررسی مطالعه بین تیپ‌های شخصیت و سبک‌های یادگیری از download

دریافت فایل pdf تحلیل و بررسی مطالعه بین تیپ‌های شخصیت و سبک‌های یادگیری از download

دانلود پروژه تحلیل و بررسی مطالعه بین تیپ‌های شخصیت و سبک‌های یادگیری از download

خرید پروژه تحلیل و بررسی مطالعه بین تیپ‌های شخصیت و سبک‌های یادگیری از download

دانلود فایل تحلیل و بررسی مطالعه بین تیپ‌های شخصیت و سبک‌های یادگیری از download

دریافت نمونه سوال تحلیل و بررسی مطالعه بین تیپ‌های شخصیت و سبک‌های یادگیری از download

دانلود پروژه تحلیل و بررسی مطالعه بین تیپ‌های شخصیت و سبک‌های یادگیری از download

خرید پروژه تحلیل و بررسی مطالعه بین تیپ‌های شخصیت و سبک‌های یادگیری از download

دانلود مقاله تحلیل و بررسی مطالعه بین تیپ‌های شخصیت و سبک‌های یادگیری از download

دریافت مقاله تحلیل و بررسی مطالعه بین تیپ‌های شخصیت و سبک‌های یادگیری از download

خرید فایل تحلیل و بررسی مطالعه بین تیپ‌های شخصیت و سبک‌های یادگیری از download

دانلود تحقیق تحلیل و بررسی مطالعه بین تیپ‌های شخصیت و سبک‌های یادگیری از download

خرید مقاله تحلیل و بررسی مطالعه بین تیپ‌های شخصیت و سبک‌های یادگیری از download

دانلود فایل pdf تحلیل و بررسی مطالعه بین تیپ‌های شخصیت و سبک‌های یادگیری از download

دانلود مقاله تحلیل و بررسی مطالعه بین تیپ‌های شخصیت و سبک‌های یادگیری از www

خرید پروژه تحلیل و بررسی مطالعه بین تیپ‌های شخصیت و سبک‌های یادگیری از www

دانلود فایل تحلیل و بررسی مطالعه بین تیپ‌های شخصیت و سبک‌های یادگیری از www

دریافت فایل word تحلیل و بررسی مطالعه بین تیپ‌های شخصیت و سبک‌های یادگیری از www

خرید نمونه سوال تحلیل و بررسی مطالعه بین تیپ‌های شخصیت و سبک‌های یادگیری از www

دانلود فایل تحلیل و بررسی مطالعه بین تیپ‌های شخصیت و سبک‌های یادگیری از www

دریافت فایل word تحلیل و بررسی مطالعه بین تیپ‌های شخصیت و سبک‌های یادگیری از www

دانلود فایل word تحلیل و بررسی مطالعه بین تیپ‌های شخصیت و سبک‌های یادگیری از www

خرید فایل تحلیل و بررسی مطالعه بین تیپ‌های شخصیت و سبک‌های یادگیری از www

دانلود تحقیق تحلیل و بررسی مطالعه بین تیپ‌های شخصیت و سبک‌های یادگیری از www

دریافت فایل pdf تحلیل و بررسی مطالعه بین تیپ‌های شخصیت و سبک‌های یادگیری از www

دانلود پروژه تحلیل و بررسی مطالعه بین تیپ‌های شخصیت و سبک‌های یادگیری از www

خرید کارآموزی تحلیل و بررسی مطالعه بین تیپ‌های شخصیت و سبک‌های یادگیری از www

دانلود فایل pdf تحلیل و بررسی مطالعه بین تیپ‌های شخصیت و سبک‌های یادگیری از www

دانلود کارآموزی تحلیل و بررسی مطالعه بین تیپ‌های شخصیت و سبک‌های یادگیری از www

دانلود مقاله تحلیل و بررسی مطالعه بین تیپ‌های شخصیت و سبک‌های یادگیری از pdf

دریافت پروژه تحلیل و بررسی مطالعه بین تیپ‌های شخصیت و سبک‌های یادگیری از pdf

دانلود فایل pdf تحلیل و بررسی مطالعه بین تیپ‌های شخصیت و سبک‌های یادگیری از pdf

خرید فایل تحلیل و بررسی مطالعه بین تیپ‌های شخصیت و سبک‌های یادگیری از pdf

دانلود فایل pdf تحلیل و بررسی مطالعه بین تیپ‌های شخصیت و سبک‌های یادگیری از pdf

دریافت کارآموزی تحلیل و بررسی مطالعه بین تیپ‌های شخصیت و سبک‌های یادگیری از pdf

دانلود پروژه تحلیل و بررسی مطالعه بین تیپ‌های شخصیت و سبک‌های یادگیری از pdf

خرید تحقیق تحلیل و بررسی مطالعه بین تیپ‌های شخصیت و سبک‌های یادگیری از pdf

دانلود پروژه تحلیل و بررسی مطالعه بین تیپ‌های شخصیت و سبک‌های یادگیری از pdf

دریافت تحقیق تحلیل و بررسی مطالعه بین تیپ‌های شخصیت و سبک‌های یادگیری از pdf

خرید فایل تحلیل و بررسی مطالعه بین تیپ‌های شخصیت و سبک‌های یادگیری از pdf

دانلود پروژه تحلیل و بررسی مطالعه بین تیپ‌های شخصیت و سبک‌های یادگیری از pdf

خرید فایل تحلیل و بررسی مطالعه بین تیپ‌های شخصیت و سبک‌های یادگیری از pdf

دانلود نمونه سوال تحلیل و بررسی مطالعه بین تیپ‌های شخصیت و سبک‌های یادگیری از pdf

دانلود فایل تحلیل و بررسی مطالعه بین تیپ‌های شخصیت و سبک‌های یادگیری از pdf

دانلود کارآموزی تحلیل و بررسی مطالعه بین تیپ‌های شخصیت و سبک‌های یادگیری از word

دریافت فایل تحلیل و بررسی مطالعه بین تیپ‌های شخصیت و سبک‌های یادگیری از word

دانلود فایل تحلیل و بررسی مطالعه بین تیپ‌های شخصیت و سبک‌های یادگیری از word

خرید نمونه سوال تحلیل و بررسی مطالعه بین تیپ‌های شخصیت و سبک‌های یادگیری از word

دانلود تحقیق تحلیل و بررسی مطالعه بین تیپ‌های شخصیت و سبک‌های یادگیری از word

دانلود تحقیق تحلیل و بررسی مطالعه بین تیپ‌های شخصیت و سبک‌های یادگیری از word

خرید فایل word تحلیل و بررسی مطالعه بین تیپ‌های شخصیت و سبک‌های یادگیری از word

دانلود پروژه تحلیل و بررسی مطالعه بین تیپ‌های شخصیت و سبک‌های یادگیری از word

دریافت فایل تحلیل و بررسی مطالعه بین تیپ‌های شخصیت و سبک‌های یادگیری از word

دانلود پروژه تحلیل و بررسی مطالعه بین تیپ‌های شخصیت و سبک‌های یادگیری از word

دانلود پروژه تحلیل و بررسی مطالعه بین تیپ‌های شخصیت و سبک‌های یادگیری از word

دانلود فایل تحلیل و بررسی مطالعه بین تیپ‌های شخصیت و سبک‌های یادگیری از word

دریافت فایل تحلیل و بررسی مطالعه بین تیپ‌های شخصیت و سبک‌های یادگیری از word

دانلود پروژه تحلیل و بررسی مطالعه بین تیپ‌های شخصیت و سبک‌های یادگیری از word

دانلود کارآموزی تحلیل و بررسی مطالعه بین تیپ‌های شخصیت و سبک‌های یادگیری از word

دریافت تحقیق تحلیل و بررسی مطالعه بین تیپ‌های شخصیت و سبک‌های یادگیری از free

دانلود مقاله تحلیل و بررسی مطالعه بین تیپ‌های شخصیت و سبک‌های یادگیری از free

دانلود فایل pdf تحلیل و بررسی مطالعه بین تیپ‌های شخصیت و سبک‌های یادگیری از free

خرید تحقیق تحلیل و بررسی مطالعه بین تیپ‌های شخصیت و سبک‌های یادگیری از free

دانلود پروژه تحلیل و بررسی مطالعه بین تیپ‌های شخصیت و سبک‌های یادگیری از free

دریافت کارآموزی تحلیل و بررسی مطالعه بین تیپ‌های شخصیت و سبک‌های یادگیری از free

دانلود فایل word تحلیل و بررسی مطالعه بین تیپ‌های شخصیت و سبک‌های یادگیری از free

دریافت مقاله تحلیل و بررسی مطالعه بین تیپ‌های شخصیت و سبک‌های یادگیری از free

دانلود فایل تحلیل و بررسی مطالعه بین تیپ‌های شخصیت و سبک‌های یادگیری از free

دانلود فایل تحلیل و بررسی مطالعه بین تیپ‌های شخصیت و سبک‌های یادگیری از free

دریافت فایل pdf تحلیل و بررسی مطالعه بین تیپ‌های شخصیت و سبک‌های یادگیری از free

خرید کارآموزی تحلیل و بررسی مطالعه بین تیپ‌های شخصیت و سبک‌های یادگیری از free

دانلود کارآموزی تحلیل و بررسی مطالعه بین تیپ‌های شخصیت و سبک‌های یادگیری از free

دریافت فایل word تحلیل و بررسی مطالعه بین تیپ‌های شخصیت و سبک‌های یادگیری از free

خرید تحقیق تحلیل و بررسی مطالعه بین تیپ‌های شخصیت و سبک‌های یادگیری از free


مطالب تصادفی

تحقیق ابزارهای مشتقه و بحران مالی سال 2008: مدیریت ریسک، ایجاد ریسک و مقررات

تحقیق ابزارهای مشتقه و بحران مالی سال 2008: مدیریت ریسک، ایجاد ریسک و مقررات

دانلود تحقیق با موضوع ابزارهای مشتقه و بحران مالی سال 2008: مدیریت ریسک، ایجاد ریسک و مقررات، در قالب word و در 20 صفحه، قابل ویرایش، شامل چکیده، مقدمه، اقدامات تأمینی و مصون‌سازی در برابر بورس‌بازان: فعالیت‌های مکمل، 3. مدیریت ریسک‌ها: دیدگاه‌های خوشبینانه در مورد نقش ابزارهای مشتقه در دهه 1990؛ پیش‌زمینه‌ای برای بحران مالی در سال 2008،

مشخصات فایل

تعداد صفحات 20
حجم 44 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی حسابداری

توضیحات کامل

دانلود تحقیق با موضوع ابزارهای مشتقه و بحران مالی سال 2008: مدیریت ریسک، ایجاد ریسک و مقررات، در قالب word و در 20 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

 

چکیده

1. مقدمه

2. اقدامات تأمینی و مصون‌سازی در برابر بورس‌بازان: فعالیت‌های مکمل؟

3. مدیریت ریسک‌ها: دیدگاه‌های خوشبینانه در مورد نقش ابزارهای مشتقه در دهه 1990؛ پیش‌زمینه‌ای برای بحران مالی در سال 2008

1-3. دیدگاه‌های بیان‌شده توسط دانشگاهیان

2-3. دیدگاه‌های بیان‌شده توسط قانونگذاران

3-3. دیدگاه‌های بیان‌شده توسط کاربران نهایی

4. ایجاد ریسک: دیدگاه‌های بدبینانه در مورد نقش ابزارهای مشتقه در دهه 1990 با تأثیر کم یا بدون تأثیر بر جلوگیری از بحران مالی سال 2008

5. ابزارهای مشتقه و بحران مالی سال 2008

6. نتیجه‌گیری موارد بیان‌شده

منابع

 

 

قسمتی از متن:

ابزارهای مشتقه[1] یک اصطلاح عمومی برای تمامی ابزارهای مالی است که در بورس و بازارهای خارج از بورس[2] (OTC) اوراق بهادار، ارز و کالاهای اساسی مورد معامله قرار می‌گیرند. این ابزارهای مالی، که دارایی‌ها یا محصولات مشتقه نیز نامیده می‌شوند، می‌توانند به صورت گسترده در چهار دسته اصلی طبقه‌بندی شوند: پیمان‌های آتی[3]، قراردادهای آتی[4]، اختیار معامله‌ها[5] و قراردادهای تاخت (سوآپ)[6]. وجود ابزارهای مشتقه استراتژی‌های مصون‌سازی ریسک‌های قیمت ناشی از معامله در بازارهای فیزیکی و نیز استراتژی‌های سرمایه‌گذاری در معاملات پرخطر را تا حد زیادی تسهیل نموده است. ابزارهای مالی ذکر شده فوق، ابزارهای مشتقه نامیده می‌شوند، چون ارزش آنها به ارزش سایر متغیرهای اصلی، و اساسی‌تر وابسته است (از آن مشتق می‌شود) (جان هال، 2011، بخش اول). به طور دقیق‌تر، ارزش یک ابزار مشتقه، مانند یک پیمان آتی یا یک اختیار معامله، تابعی از دارایی اصلی آن است. بدیهی است، استراتژی‌های متفاوت مبتنی بر ابزارهای مشتقه به صورتی متفاوت با نوسانات قیمت دارایی اصلی خود رفتار یا واکنش نشان می‌دهند. از این رو، سرمایه‌گذاران متفاوت، یعنی، پوشش‌دهندگان ریسک، دلالان و سفته‌بازان و عاملین خرید و فروش اوراق بهادار ممکن است استراتژی‌های متفاوتی را با توجه به شرایط بازار اتخاذ کنند.

 

توضیحات:

این فایل شامل تحقیقی با موضوع ابزارهای مشتقه و بحران مالی سال 2008: مدیریت ریسک، ایجاد ریسک و مقررات می باشد که در حجم 20 صفحه، همراه با توضیحات کامل و رفرنس نویسی درون متن تهیه شده است که می تواند به عنوان کار تحقیق درسهای مدیریت سرمایه گذاری، مدیریت سرمایه گذاری و ریسک، مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته، تصمیم گیری در مسائل مالی و … رشته های مدیریت مالی، حسابداری و اقتصاد در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گیرد.

تحقیق تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و در تهیه آن، کلیه اصول و علائم نگارشی و چیدمان جمله بندی رعایت شده  است.

 


[1]Derivatives

[2]Over-the-counter

[3]Forwards

[4]Futures

[5]Options

[6]Swaps


توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی تحقیق ابزارهای مشتقه و بحران مالی سال 2008: مدیریت ریسک، ایجاد ریسک و مقررات از download

خرید فایل word تحقیق ابزارهای مشتقه و بحران مالی سال 2008: مدیریت ریسک، ایجاد ریسک و مقررات از download

دریافت فایل pdf تحقیق ابزارهای مشتقه و بحران مالی سال 2008: مدیریت ریسک، ایجاد ریسک و مقررات از download

دانلود پروژه تحقیق ابزارهای مشتقه و بحران مالی سال 2008: مدیریت ریسک، ایجاد ریسک و مقررات از download

خرید پروژه تحقیق ابزارهای مشتقه و بحران مالی سال 2008: مدیریت ریسک، ایجاد ریسک و مقررات از download

دانلود فایل تحقیق ابزارهای مشتقه و بحران مالی سال 2008: مدیریت ریسک، ایجاد ریسک و مقررات از download

دریافت نمونه سوال تحقیق ابزارهای مشتقه و بحران مالی سال 2008: مدیریت ریسک، ایجاد ریسک و مقررات از download

دانلود پروژه تحقیق ابزارهای مشتقه و بحران مالی سال 2008: مدیریت ریسک، ایجاد ریسک و مقررات از download

خرید پروژه تحقیق ابزارهای مشتقه و بحران مالی سال 2008: مدیریت ریسک، ایجاد ریسک و مقررات از download

دانلود مقاله تحقیق ابزارهای مشتقه و بحران مالی سال 2008: مدیریت ریسک، ایجاد ریسک و مقررات از download

دریافت مقاله تحقیق ابزارهای مشتقه و بحران مالی سال 2008: مدیریت ریسک، ایجاد ریسک و مقررات از download

خرید فایل تحقیق ابزارهای مشتقه و بحران مالی سال 2008: مدیریت ریسک، ایجاد ریسک و مقررات از download

دانلود تحقیق تحقیق ابزارهای مشتقه و بحران مالی سال 2008: مدیریت ریسک، ایجاد ریسک و مقررات از download

خرید مقاله تحقیق ابزارهای مشتقه و بحران مالی سال 2008: مدیریت ریسک، ایجاد ریسک و مقررات از download

دانلود فایل pdf تحقیق ابزارهای مشتقه و بحران مالی سال 2008: مدیریت ریسک، ایجاد ریسک و مقررات از download

دانلود مقاله تحقیق ابزارهای مشتقه و بحران مالی سال 2008: مدیریت ریسک، ایجاد ریسک و مقررات از www

خرید پروژه تحقیق ابزارهای مشتقه و بحران مالی سال 2008: مدیریت ریسک، ایجاد ریسک و مقررات از www

دانلود فایل تحقیق ابزارهای مشتقه و بحران مالی سال 2008: مدیریت ریسک، ایجاد ریسک و مقررات از www

دریافت فایل word تحقیق ابزارهای مشتقه و بحران مالی سال 2008: مدیریت ریسک، ایجاد ریسک و مقررات از www

خرید نمونه سوال تحقیق ابزارهای مشتقه و بحران مالی سال 2008: مدیریت ریسک، ایجاد ریسک و مقررات از www

دانلود فایل تحقیق ابزارهای مشتقه و بحران مالی سال 2008: مدیریت ریسک، ایجاد ریسک و مقررات از www

دریافت فایل word تحقیق ابزارهای مشتقه و بحران مالی سال 2008: مدیریت ریسک، ایجاد ریسک و مقررات از www

دانلود فایل word تحقیق ابزارهای مشتقه و بحران مالی سال 2008: مدیریت ریسک، ایجاد ریسک و مقررات از www

خرید فایل تحقیق ابزارهای مشتقه و بحران مالی سال 2008: مدیریت ریسک، ایجاد ریسک و مقررات از www

دانلود تحقیق تحقیق ابزارهای مشتقه و بحران مالی سال 2008: مدیریت ریسک، ایجاد ریسک و مقررات از www

دریافت فایل pdf تحقیق ابزارهای مشتقه و بحران مالی سال 2008: مدیریت ریسک، ایجاد ریسک و مقررات از www

دانلود پروژه تحقیق ابزارهای مشتقه و بحران مالی سال 2008: مدیریت ریسک، ایجاد ریسک و مقررات از www

خرید کارآموزی تحقیق ابزارهای مشتقه و بحران مالی سال 2008: مدیریت ریسک، ایجاد ریسک و مقررات از www

دانلود فایل pdf تحقیق ابزارهای مشتقه و بحران مالی سال 2008: مدیریت ریسک، ایجاد ریسک و مقررات از www

دانلود کارآموزی تحقیق ابزارهای مشتقه و بحران مالی سال 2008: مدیریت ریسک، ایجاد ریسک و مقررات از www

دانلود مقاله تحقیق ابزارهای مشتقه و بحران مالی سال 2008: مدیریت ریسک، ایجاد ریسک و مقررات از pdf

دریافت پروژه تحقیق ابزارهای مشتقه و بحران مالی سال 2008: مدیریت ریسک، ایجاد ریسک و مقررات از pdf

دانلود فایل pdf تحقیق ابزارهای مشتقه و بحران مالی سال 2008: مدیریت ریسک، ایجاد ریسک و مقررات از pdf

خرید فایل تحقیق ابزارهای مشتقه و بحران مالی سال 2008: مدیریت ریسک، ایجاد ریسک و مقررات از pdf

دانلود فایل pdf تحقیق ابزارهای مشتقه و بحران مالی سال 2008: مدیریت ریسک، ایجاد ریسک و مقررات از pdf

دریافت کارآموزی تحقیق ابزارهای مشتقه و بحران مالی سال 2008: مدیریت ریسک، ایجاد ریسک و مقررات از pdf

دانلود پروژه تحقیق ابزارهای مشتقه و بحران مالی سال 2008: مدیریت ریسک، ایجاد ریسک و مقررات از pdf

خرید تحقیق تحقیق ابزارهای مشتقه و بحران مالی سال 2008: مدیریت ریسک، ایجاد ریسک و مقررات از pdf

دانلود پروژه تحقیق ابزارهای مشتقه و بحران مالی سال 2008: مدیریت ریسک، ایجاد ریسک و مقررات از pdf

دریافت تحقیق تحقیق ابزارهای مشتقه و بحران مالی سال 2008: مدیریت ریسک، ایجاد ریسک و مقررات از pdf

خرید فایل تحقیق ابزارهای مشتقه و بحران مالی سال 2008: مدیریت ریسک، ایجاد ریسک و مقررات از pdf

دانلود پروژه تحقیق ابزارهای مشتقه و بحران مالی سال 2008: مدیریت ریسک، ایجاد ریسک و مقررات از pdf

خرید فایل تحقیق ابزارهای مشتقه و بحران مالی سال 2008: مدیریت ریسک، ایجاد ریسک و مقررات از pdf

دانلود نمونه سوال تحقیق ابزارهای مشتقه و بحران مالی سال 2008: مدیریت ریسک، ایجاد ریسک و مقررات از pdf

دانلود فایل تحقیق ابزارهای مشتقه و بحران مالی سال 2008: مدیریت ریسک، ایجاد ریسک و مقررات از pdf

دانلود کارآموزی تحقیق ابزارهای مشتقه و بحران مالی سال 2008: مدیریت ریسک، ایجاد ریسک و مقررات از word

دریافت فایل تحقیق ابزارهای مشتقه و بحران مالی سال 2008: مدیریت ریسک، ایجاد ریسک و مقررات از word

دانلود فایل تحقیق ابزارهای مشتقه و بحران مالی سال 2008: مدیریت ریسک، ایجاد ریسک و مقررات از word

خرید نمونه سوال تحقیق ابزارهای مشتقه و بحران مالی سال 2008: مدیریت ریسک، ایجاد ریسک و مقررات از word

دانلود تحقیق تحقیق ابزارهای مشتقه و بحران مالی سال 2008: مدیریت ریسک، ایجاد ریسک و مقررات از word

دانلود تحقیق تحقیق ابزارهای مشتقه و بحران مالی سال 2008: مدیریت ریسک، ایجاد ریسک و مقررات از word

خرید فایل word تحقیق ابزارهای مشتقه و بحران مالی سال 2008: مدیریت ریسک، ایجاد ریسک و مقررات از word

دانلود پروژه تحقیق ابزارهای مشتقه و بحران مالی سال 2008: مدیریت ریسک، ایجاد ریسک و مقررات از word

دریافت فایل تحقیق ابزارهای مشتقه و بحران مالی سال 2008: مدیریت ریسک، ایجاد ریسک و مقررات از word

دانلود پروژه تحقیق ابزارهای مشتقه و بحران مالی سال 2008: مدیریت ریسک، ایجاد ریسک و مقررات از word

دانلود پروژه تحقیق ابزارهای مشتقه و بحران مالی سال 2008: مدیریت ریسک، ایجاد ریسک و مقررات از word

دانلود فایل تحقیق ابزارهای مشتقه و بحران مالی سال 2008: مدیریت ریسک، ایجاد ریسک و مقررات از word

دریافت فایل تحقیق ابزارهای مشتقه و بحران مالی سال 2008: مدیریت ریسک، ایجاد ریسک و مقررات از word

دانلود پروژه تحقیق ابزارهای مشتقه و بحران مالی سال 2008: مدیریت ریسک، ایجاد ریسک و مقررات از word

دانلود کارآموزی تحقیق ابزارهای مشتقه و بحران مالی سال 2008: مدیریت ریسک، ایجاد ریسک و مقررات از word

دریافت تحقیق تحقیق ابزارهای مشتقه و بحران مالی سال 2008: مدیریت ریسک، ایجاد ریسک و مقررات از free

دانلود مقاله تحقیق ابزارهای مشتقه و بحران مالی سال 2008: مدیریت ریسک، ایجاد ریسک و مقررات از free

دانلود فایل pdf تحقیق ابزارهای مشتقه و بحران مالی سال 2008: مدیریت ریسک، ایجاد ریسک و مقررات از free

خرید تحقیق تحقیق ابزارهای مشتقه و بحران مالی سال 2008: مدیریت ریسک، ایجاد ریسک و مقررات از free

دانلود پروژه تحقیق ابزارهای مشتقه و بحران مالی سال 2008: مدیریت ریسک، ایجاد ریسک و مقررات از free

دریافت کارآموزی تحقیق ابزارهای مشتقه و بحران مالی سال 2008: مدیریت ریسک، ایجاد ریسک و مقررات از free

دانلود فایل word تحقیق ابزارهای مشتقه و بحران مالی سال 2008: مدیریت ریسک، ایجاد ریسک و مقررات از free

دریافت مقاله تحقیق ابزارهای مشتقه و بحران مالی سال 2008: مدیریت ریسک، ایجاد ریسک و مقررات از free

دانلود فایل تحقیق ابزارهای مشتقه و بحران مالی سال 2008: مدیریت ریسک، ایجاد ریسک و مقررات از free

دانلود فایل تحقیق ابزارهای مشتقه و بحران مالی سال 2008: مدیریت ریسک، ایجاد ریسک و مقررات از free

دریافت فایل pdf تحقیق ابزارهای مشتقه و بحران مالی سال 2008: مدیریت ریسک، ایجاد ریسک و مقررات از free

خرید کارآموزی تحقیق ابزارهای مشتقه و بحران مالی سال 2008: مدیریت ریسک، ایجاد ریسک و مقررات از free

دانلود کارآموزی تحقیق ابزارهای مشتقه و بحران مالی سال 2008: مدیریت ریسک، ایجاد ریسک و مقررات از free

دریافت فایل word تحقیق ابزارهای مشتقه و بحران مالی سال 2008: مدیریت ریسک، ایجاد ریسک و مقررات از free

خرید تحقیق تحقیق ابزارهای مشتقه و بحران مالی سال 2008: مدیریت ریسک، ایجاد ریسک و مقررات از free


مطالب تصادفی